Danh mục sản phẩm
Thông tin liên hệ
E-Mail
Sales01@vindec.vn
LƯỢT TRUY CẬP
Share

Vòng Bi Cầu Một Dãy » Vòng Bi Cầu Một Dãy FAG

Vui lòng liên hệ

Vòng Bi Cầu Một Dãy FAG
Kiểu vòng bi tròn chúng được sử dụng phổ biến
Chịu tải hướng tâm và tải dọc trục
Chịu ma sát ít nên tốc độ thường là cao
Vòng cách được chế tạo bằng thép thông dụng
Các ứng dụng:
Motơ điện / dụng cụ cầm tay
Hộp số
Máy bơm / máy nén khí
Dãy số trên vòng bi : 68xx, 69xx, 60xx, 62xx, 63xx, 160xx, 618xx, 619xx

 
16002-A 16002-A-2Z FAG16002-A-C3 FAG16002.2ZR FAG
16002.C3 16003-A FAG16003-A-2Z FAG16003-A-C3 FAG
16003.2ZR 16003.C3 FAG16004-A-2Z FAG16004-A-C3 FAG
16004.2ZR 16004.C3 FAG16005-A FAG16005-A-2Z FAG
16005-A-C3 16005.2ZR FAG16005.C3 FAG16005.C30 FAG
16006-A 16006-A-2Z FAG16006-A-C3 FAG16006.2ZR FAG
16006.C3 16007-A FAG16007-A-C3 FAG16007.C3 FAG
16008.C3 16009.C3 FAG16010.C3 FAG16011.C3 FAG
16012.C3 16013.C3 FAG16014.C3 FAG16015.C3 FAG
16016.C3 16017.C3 FAG16018.C3 FAG16019.C3 FAG
16020.C3 FAG16021.C3 FAG16022.C3 FAG16024.C3 FAG
16024.C4 FAG16026.C3 FAG16026.C4 FAG16028.C3 FAG
16030.C3 FAG16030.C4 FAG16030M.C3 FAG16032.C3 FAG
16034.C3 FAG16036.C3 FAG16038.C3 FAG16040.C3 FAG
16040M FAG16044.C3 FAG16044.C4 FAG16048.C3 FAG
16048M FAG16048MA.C3 16052.C3 FAG16052M FAG
16056M FAG16060M FAG16064M FAG16064M.C3 FAG
16068M FAG16068M.C3 FAG60/500N1MB.C3 6000 FAG
6000-C FAG6000-C-2HRS 6000-C-2HRS-C3 6000-C-2Z FAG
6000-C-2Z-C3 6000-C-C3 FAG6000-C-Z FAG6000.2RSR FAG
6000.2RSR.C3 6000.2ZR FAG6000.2ZR.C3 FAG6000.C3 FAG
6000ZR FAG6000ZR.C3 FAG6000NR NSK6000RSR FAG
6001-C-2HRSC3 6001 FAG6000ZR.THB 6001-C-2HRS FAG
6001-C-HRS 6001-C-2Z FAG6001-C FAG6001-C-C3 FAG
6001.2RSR.C3 6001-C-Z FAG6001-C-2Z-C3 FAG6001.2RSR FAG
6001.2ZR.C3 6001.2RSR.C36001-C-Z-C3 FAG6001.2ZR FAG
6001ZR.C3 FAG6001.C3 FAG6001.2Z/HT1 FAG6001THB.P63 FAG
6002-C-2Z FAG6001ZR.THB 60010 FAG6001ZR FAG
6002-C-Z FAG6002-C FAG6001RSR FAG6002-C-2HRS-C3 
6002.2ZR FAG6002-C-2Z-C3 FAG6001ZR.TVH FAG6002-C-HRS FAG
6002.2ZR/HT3 6002-C-Z-C3 FAG6002-C-2HRS FAG6002.2RSR.C3 FAG
6002ZR.THB 6002.2ZR.C3 FAG6002-C-C3 FAG6002.2ZR/HT2 FAG
6003.2RSR FAG6002.C3 FAG6002.2RSR FAG6002ZR.C3 FAG
6003.C3 FAG6002RSR FAG6002.2ZR/HT1 FAG6003.2ZR.C3 FAG
6003RSR FAG6002ZR.THB.P636002RSR.C3 FAG6003ZR FAG
6003ZR.C3 FAG6003.2RSR.C3 6002ZR FAG6004-C-Z-C3 FAG
6004-C FAG6003RSR.C3 FAG6003.2ZR FAG6004.2ZR.C3 FAG
6004.2RSR FAG6003Z NSK6003THB.C3 FAG6004.2ZRN FAG
6004.2ZR/HT1 6003ZR.THB FAG6004-C-Z FAG6004TB.P63 FAG
6004.C3 FAG6004-C-C3 FAG6004.2ZR FAG6005.2ZR FAG
6004ZR FAG6004.2RSR.C3 FAG6004.2ZR/HT3 FAG6005RSR FAG
6005.2ZR.C3 6004.2ZR/HT2 FAG6004RSR.C3 FAG6005ZR.C3 FAG
6005RSR.C3 6004.C4 FAG6004ZR.THB FAG6006.2RSR.C3 
6006.2ZR FAG6004RSR FAG6005.2RSR.C3 6006.C3 FAG
6006ZR.C3 FAG6004ZR.C3 FAG6005.C3 FAG6006N FAG
6007.2RSR.C3 6005.2RSR FAG6005ZR FAG6006TB.P63 FAG
6007RSR FAG6005.2ZRN FAG6006.2RSR FAG6006ZR FAG
6007ZR.C3 FAG6005MA.C3 FAG6006.2ZRN FAG6007.2RSR FAG
6008.2RSR.C3 6005TB.P63 FAG6006MA.C3 FAG6007.C3 FAG
6008.2ZR.C3 FAG6006.2ZR.C3 FAG6006RSR.C3 FAG6007ZR FAG
6008MA.C3 FAG6006RSR FAG6007.2ZR.C3 FAG6008.2RSR FAG
6008TB.P63 FAG6007.2ZR FAG6007N FAG6008.2ZR FAG
6205ZR.THB FAG6007RSR.C3 FAG6007TB.P63 FAG6008RSR.C3 FAG
6206.2RSR FAG6008.2RSR.P5346008.2RSR.P54 6009.2RSR.P53 
6206.2ZR.C3 6008.C3 FAG6008RSR FAG6009RSR.C3 FAG
6206.C4 FAG6008ZR FAG6008ZR.C3 FAG6010.2RSR5 FAG
6206N.C3 FAG6009.2RSR FAG6009.2RSR.C3 FAG6010TB.P63 FAG
6206TB.P63 FAG6009.2ZR.C3 FAG6009.C3 FAG6011.2ZR.C3 FAG
6206ZRN FAG6009ZR FAG6009RSR FAG6011ZR.C3 FAG
6207.2RSR.C3 6010.2RSR FAG6009ZR.C3 FAG6012.2RSR.C3 
6207.C3 FAG6010.2ZR.C3 FAG6010.2RSR.C3 FAG6012ZR FAG
6009.2ZR FAG6010ZR.C3 FAG6010.C3 FAG6013.2RSR FAG
6009TB.P63 6011.2RSR.C3 6010RSR FAG6013.C3 FAG
6010.2ZR FAG6011TB.P63 FAG6011.2ZR FAG6013M.C3 FAG
6010ZR FAG6012.2ZR.C3 FAG6011ZR FAG6013TB.P53 FAG
6011.2RSR FAG6012M.C3 FAG6012.2RSR FAG6014.2ZR FAG
6011.C3 FAG6012RSR.C3 FAG6012.C3 FAG6015.2ZR FAG
6011RSR FAG6013.2ZR FAG6012N FAG6016.2RSR FAG
6012.2ZR FAG6013ZR FAG6012TB.P63 FAG6016.C3 FAG
6012RSR FAG6014.2RSR FAG6013.2ZR.C3 FAG6016M.C3 FAG
6012ZR.C3 FAG6014.C3 FAG6013RSR FAG6016ZR FAG
6013.2RSR.C3 6014M FAG6013ZR.C3 FAG6017.2RSR.C3 FAG
6013.C4 FAG6014ZR FAG6014.2RSR.C3 FAG6017ZR FAG
6013N FAG6015.2RSR FAG6014.C4 FAG6018.2RSR.C3 
6013TB.P63 FAG6015.C3 FAG6014M.C3 FAG6018.C4 FAG
6014.2ZR.C3 6015M FAG6014ZR.C3 FAG6018M.C4 FAG
6014DU NSK6016.2ZR FAG6015.2RSR.C3 6018ZZ NSK
6014RSR FAG6016N FAG6015.C4 FAG6019.C3 FAG
6015.2ZR.C3 6017.2ZR.C3 6015M.C3 FAG6019M.C4 FAG
6015ZR FAG6017M.C3 FAG6016.2ZR.C3 FAG6020.2ZR.C3 FAG
6016.2RSR.C3 6018.2ZR.C3 6016N.C3 FAG6020ZR.C3 FAG
6016.C4 FAG6018ZR FAG6017.2RSR FAG6021.C3 FAG
6016M.C4 FAG6019.2ZR FAG6017.C3 FAG6021M.C4 FAG
6016ZR.C3 FAG6020.2RSR.C3 6017N FAG6022.2RSR FAG
6017.2ZR FAG6020.C4 FAG6018.2RSR FAG6022.C3 FAG
6017ZR.C3 FAG6020M.C4 FAG6018.C3 FAG6024.2ZR.C3 FAG
6018.2ZR FAG6021.2ZR FAG6018M.C3 FAG6024M.C3 FAG
6018N FAG6022.2ZR FAG6018ZR.C3 FAG6024ZR FAG
6019.2RSR FAG6022M.C3 FAG6019.2ZR.C3 FAG6026.2ZR FAG
6019.C4 FAG6024.2RSR.C3 6019M.C3 FAG6028.C4 FAG
6020.2RSR FAG6024.C4 FAG6019ZR FAG6028ZR FAG
6020.C3 FAG6026.C3 FAG6020.2ZR FAG6030M FAG
6020M.C3 FAG6026MA.C3 FAG6020N FAG6032M.C3 FAG
6021.C4 FAG6028.2ZR.C3 FAG6020ZR FAG6034.C3 FAG
6021VV NSK6028M.C3 FAG6021.2ZR.C3 FAG6038M.C3 FAG
6022.2RSR.C3 6030.C3 FAG6021M.C3 FAG6040M FAG
6024.2RSR FAG6034M.C3 FAG6022.2ZR.C3 FAG6044M FAG
6024.C3 FAG6036M FAG6022MAS.P54.S1 6052M FAG
6024ZR.C3 FAG6048M FAG6022ZR FAG6056M.C3 FAG
6026.2ZR.C3 6052M.C4 FAG6024.2ZR FAG6060M.C3 FAG
6026M.C3 FAG606 ZZ EZO6026.2RSR FAG6068M.C3 FAG
6028.2ZR FAG6064M.C3 FAG6026.C4 FAG607.2Z FAG
6030M.C3 FAG607.2RS FAG6028.C3 FAG6076M FAG
6032.C3 FAG6072M FAG6032M FAG608 2RS EZO
6034M FAG608.2RS FAG6036M.C3 FAG608.2Z FAG
6040M.C3 FAG6080M FAG6038M FAG6084M FAG
6044M.C3 FAG608Z FAG6048M.C3 FAG609-2RS-HLC FAG
6052M.C3 FAG609 2RS EZO6056M FAG609.2RSR FAG
606 2RS EZO609-2Z-HLC FAG6060M FAG609ZR FAG
6064M FAG609.2ZR FAG6068M FAG618/1000MA.C3 
607 FAG618/500M FAG607.2RS.C3 FAG618/500MA.C4 FAG
607.2Z.C3 FAG618/560M FAG6072M.C3 FAG618/630M.C3 FAG
6076M.C3 FAG618/630MA.C3608 FAG618/670M.C3 FAG
608 ZZ EZO618/670MA FAG608.2RS.C3 FAG618/710M FAG
608.2Z.C3 FAG618/800M FAG6080M.C3 FAG618/900M FAG
6088M.C3 FAG61800-2RSELGES609 ZZ EZO61800-2Z-HLU FAG
609 FAG61801 ZZ AV2 FAG609-2Z-HLC-C3 61801-2Z-HLU FAG
609-2RS-HLC-C3 61802-2RSR-HLU609.2ZR.C3 FAG61802-HLU FAG
609.2RSR.C3 61803-2Z-HLC FAG60Z50 FAG61804-2Z-HLU FAG
618/1060M.C4 61805-2Z-HLU FAG618/500M.C4 FAG61806-2RSR-HLU 
618/530M.C3 FAG61807-2RSR-HLU618/600M FAG61808-2Z-HLC FAG
618/630MA FAG61809-2RS-Y FAG618/670M FAG61810-2RS-Y FAG
618/670M.C4 FAG61811-2RSR-Y-A 618/670MA.C4 FAG61811-Y-A FAG
618/750M FAG61812-Y FAG618/850M FAG61813-2RS-Y FAG
618/950M FAG61814-YELGES FAG61800-2RSR-HLU 61815-2Z-Y FAG
61800-HLU FAG61816-2RSR-Y FAG61801-2RS-HLU 61816-Y FAG
61801-HLU FAG61818-2Z-Y FAG61802-2Z-HLU FAG61818-Y-C3 FAG
61803-2RSR-HLU 61819-Y FAG61804-2RSR-HLU 61820-2Z-Y FAG
61805-2RSR-HLU 61820-Y.C3ELGES61805-HLU FAG61821-Y FAG
61806-2Z-Y-C4 61822-2RS-Y FAG61807-HLU FAG61822-Y FAG
61808-HLU FAG61822-Y.E55N FAG61809-YELGES FAG61824-2RS-Y.E55N 
61810-YELGES 61824-Y-C3 FAG61811-2RSR-Y-A61826-HLU FAG
61812-2RSR-Y 61828-HLU FAG61812-Y.E55EB 61830-HLU FAG
61813-2Z-Y FAG61834-HLU FAG61815-2RS-Y-C361836.C3 FAG
61815-Y FAG61840 ELGES FAG61816-2Z-Y FAG61840M FAG
61817-YELGES 61844-HLU FAG61818-Y FAG61848M FAG
61819-2RSR-Y 61852-HLU FAG61820-2RS-Y FAG61856-HLU FAG
61820-Y FAG61856M.C3 FAG61820YINA FAG61864-M-HLU FAG
61821.2RS.YINA 61864M.C3 FAG61822-2Z-Y FAG61868M FAG
61822-Y.E55EB 61868MA.C3 FAG61824-2RS-Y FAG61872M FAG
61824-Y FAG61872MA.C3 FAG61826-2RS-HLU61876MA.C3 FAG
61828-2RSR61880M.C3 FAG61828-HLU-C361884M FAG
61832-HLU FAG61892M FAG61836-HLU FAG61896M.C3 FAG
61838-HLU FAG619/530M FAG61840-HLU FAG61900-2RSR-HLU
61840MA FAG61900-2Z-HLU FAG61844M FAG61901-2RSR-HLC
61848M.C3 FAG61901-2Z-HLU FAG61852M FAG61902-2Z-HLU FAG
61856M FAG61903-2Z-HLU FAG61860M FAG61904-2Z-HLU FAG
61864M FAG61905-2RSR-HLU61864MA FAG61905-HLU FAG
61868M.C3 FAG61906-2Z-HLU 61872-M-HLB FAG61907-2RSR-HLC
61872M.C3 FAG61908-2RS FAG61876M FAG61909-2RS FAG
61880M FAG61910 2RS FAG61880MA.C3 FAG61914.E55EB FAG
61888M FAG61926M.C3 FAG61896M FAG61936.C3 FAG
619/500M FAG61938M FAG619/560M FAG61944.C3 FAG
61900-2Z-HLC 61944M.C4 FAG61900-HLU FAG61948M.C3 FAG
61901-2RSR61956M FAG61902-2RS-HLU61956MA.C3 FAG
61903-2RSR-HLU61964M FAG61904-2RS-HLU 61968MA.C3 FAG
61904-HLU FAG61976M FAG61905-2Z-HLU 61984M FAG
61906-2RSR-HLU62/22.2RSR FAG61907 2Z FAG6200-C FAG
61908 FAG6200-C-2HRS-C361908-2Z FAG6200-C-2Z-C3 FAG
61909-2Z FAG6200-C-Z FAG61911-2RSR FAG6200.2RSR FAG
61926M FAG6200.2ZR FAG61934.C3 FAG6200.2ZRN FAG
61936M FAG6201RSR.C3 61940M FAG6200ZRN FAG
61944M FAG6200ZR FAG61948M FAG6201-C-2HRS FAG
61952M FAG6201-C-2Z FAG61956M.C3 FAG6201-C-C3 FAG
61960M.C3 FAG6201-C-Z FAG61968M FAG6201.2RSR FAG
61972M FAG6201.2ZR FAG61980M FAG6201.2ZRN FAG
62/22 FAG6201ZR.THB FAG62/28 FAG6201ZR FAG
6200-C-2HRS 6202-C-2HRS FAG6200-C-2Z FAG6202-C-2Z FAG
6200-C-C3 FAG6202-C-BRS-TVH 6200-C-Z-C3 FAG6202-C-HRS FAG
6200.2RSR.C3 6202-C-Z-C3 FAG6200.2ZR.C3 FAG6202.2RSR.C3 FAG
6200.C3 FAG6202.2ZR.C3 FAG6200ZR.C3 FAG6202.C3 FAG
6200RSR FAG6202RSR.C3 FAG6201-C FAG6202RSD.TVH2.C2 
6201-C-2HRSC3 6202ZR.C3 FAG6201-C-2Z-C3 FAG6202TVH.C3 FAG
6201-C-HRS FAG6203-C-2HRS-C3 6201-C-Z-C3 FAG6202ZR.TVH FAG
6201.2RSR.C3 6203-C-HRS FAG6201.2ZR.C3 FAG6203-C FAG
6201.C3 FAG6203.2ZR FAG6201TVH.C3 FAG6203-C-2Z-C3 FAG
6201RSR FAG6203.C4 FAG6202-C-2HRS-C3 6203.2RSR FAG
6201ZR.C3 FAG6203RSR FAG6202-C-C3 FAG6203.2ZRN FAG
6202-C FAG6203ZR FAG6202.2RSR FAG6203TB.P63 FAG
6202-C-2Z-C3 F6204-C-2HRS-C3 6202.2ZRN FAG6203ZR.THB FAG
6202-C-Z FAG6204-C-Z FAG6202THB.P63 FAG6204-C FAG
6202.2ZR FAG6204.2RSR.C4 6202ZR.THB FAG6204-C-2Z-C3 FAG
6202RSR FAG6204.2ZR/HT2 6203-C-2Z FAG6204.2RSR FAG
6202ZR FAG6204.C4 FAG6203-C-Z FAG6204.2ZR.C3 FAG
6202ZR.TVH2.C2 6204MA.C3 FAG6203.2ZR.C3 FAG6204.2ZRN FAG
6203-C-2HRS FAG6204RSR.C36203RSR.C3 FAG6204TVH.C3 FAG
6203-C-C3 FAG6204ZR.C3 FAG6203ZR.C3 FAG6205-C-2HRS-C3 
6203.2RSR.C3 FAG6205-C FAG6204-C-2Z FAG6205-C-Z FAG
6203.C3 FAG6205-C-2Z-C36204-C-Z-C3 FAG6205.2RSR.C4 FAG
6203TVH.C3 FAG6205.2RSR FAG6204.2ZR FAG6205.2ZR.C4 FAG
6203ZRN FAG6205.2ZR FAG6204.2ZR/HT3 FAG6205/HT1 FAG
6204-C-2HRS FAG6205.C3 FAG6204/HT2 FAG6205MA.C3 FAG
6204-C-C3 FAG6205N.C3 FAG6204N FAG6205RSR FAG
6204.2RSR.C3 6205TB.P63 FAG6204TB.P63 FAG6205ZR.C3 FAG
6204.2ZR/HT1 6205ZRN FAG6204ZR.THB FAG6206.2ZR FAG
6204.C3 FAG6206.2RSR.C36205-C-2HRS FAG6206.C3 FAG
6204RSR FAG6206.2ZR/HT2 6205-C-C3 FAG6206N FAG
6204ZR FAG6206/HT1 FAG6205.2RSR.C3 6206RSR.C3 FAG
6205-C-2Z FAG6206M FAG6205.2ZR.C3 FAG6206ZR.C3 FAG
6205-C-Z-C3 FAG6206TVH.C3 6205.C4 FAG6207.2RSR FAG
6205.2RSRN FAG6207.2ZR FAG6205ZR FAG6207.2ZR/HT2 FAG
6205.2ZRN FAG6207.C4 FAG6206.2RSR.C4 FAG6207N FAG
6205/HT2 FAG6207M FAG6206.2ZRN FAG6207TB.P63 FAG
6205N FAG6207RSR FAG6206/HT2 FAG6208.2RSR.P53 
6205RSR.C3 FAG6207ZR.C3 FAG6206MA.C3 FAG6208.C3 FAG
6207ZR FAG6208.2RSR FAG6206RSR FAG6208N FAG
6208.2ZR FAG6208.2ZR.C36206ZR FAG6208RSR.C3 FAG
6208.C4 FAG6208/HT1 FAG6207.2ZR.C3 FAG6208ZRN FAG
6208N.C3 FAG6208M FAG6207.P62 FAG6209.2RSR.C3 
6208TB.P63 FAG6208V NSK6207MA.C3 FAG6209.C3 FAG
6209.2ZR FAG6208ZR FAG6207RSR.C3 FAG6209MA.C3 FAG
6209.C4 FAG6209.2ZR.C3 6207ZRN FAG6209RSR.C3 FAG
6209N FAG6209ZR FAG6208.2RSR.C3 FAG6209ZRN FAG
6209TB.P63 FAG6210.2ZR.C3 FAG6208.2ZR/HT2 6210.2RSR.C3 
6210.2ZR FAG6210MA.C3 FAG6208/HT2 FAG6210.C3 FAG
6210.C4 FAG6210RSR.C3 6208MA.C3 FAG6210M FAG
6210M.C3 FAG6210ZRN FAG6208RSR FAG6210ZR FAG
6210RSR FAG6211.2RSR.C36208ZR.C3 FAG6211.2ZR.C3 FAG
6210ZR.C3 FAG6211.C3 FAG6209.2RSR FAG6211M.P6 FAG
6211.2RSR FAG6211M FAG6209.2ZR/HT2 FAG6211TB.P63 FAG
6211.C2 FAG6211ZR.C3 FAG6209RSR FAG6212.2ZR FAG
6211N FAG6212.2RSR FAG6209ZR.C3 FAG6212M.C4 FAG
6211ZR FAG6212.C3 FAG6210.2RSR FAG6212RSR.C3 FAG
6212.2ZR.C3 FAG6212M FAG6210.2ZR.C4 FAG6212ZRN FAG
6212N FAG6212ZR FAG6210N FAG6213.2RSR.C3 
6212TB.P63 FAG6213.2ZR.C36210TB.P63 FAG6213.C4 FAG
6213.2ZR FAG6213N FAG6211.2ZR FAG6213M.C3 FAG
6213MA.P63 FAG6213TB.P63 FAG6211.C4 FAG6213ZR.C3 FAG
6213RSR FAG6214.2ZR FAG6211M.C3 FAG6214.2RSR FAG
6213ZRN FAG6214ZR.C3 FAG6211RSR FAG6214.C3 FAG
6214.2RSR.C3 6215.2RSR.C3 6211ZRN FAG6214M FAG
6214.C4 FAG6215.C4 FAG6212.2RSR.C3 FAG6214TB.P63 FAG
6214M.C3 FAG6215M FAG6212.C4 FAG6215.2ZR.C3 FAG
6214V NSK6215N FAG6212M.C3 FAG6215M.C4 FAG
6214ZR FAG6215ZR FAG6212RSR FAG6215RSR FAG
6215.2RSR FAG6216.2RSR FAG6212ZR.C3 FAG6216.2ZR FAG
6215.C3 FAG6216.C3 FAG6213.2RSR FAG6216N FAG
6215MA.C3 FAG6216M.C3 FAG6213.C3 FAG6216TB.P63 FAG
6215TB.P63 FAG6217.2ZR FAG6213M FAG6216ZR FAG
6216.2ZR.C3 FAG6217M.C4 FAG6213N.C3 FAG6217.2RSR FAG
6216M FAG6218.2ZR.C3 6213ZR FAG6217.C3 FAG
6216N.C3 FAG6218MA.C3 FAG6214.2ZR.C3 FAG6217M FAG
6216VV NSK6218ZR.C3 FAG6214RSR FAG6217ZR.C3 FAG
6216ZR.C3 FAG6219.2RSR.C36215.2ZR FAG6218.2RSR.C3
6217.2RSR.C3 6219.C4 FAG6215.P6 FAG6218.C4 FAG
6217.C4 FAG6219M.C4 FAG6215M.C3 FAG6218M.C3 FAG
6217M.C3 FAG6220.2RSR FAG6215ZR.C3 FAG6218N.C3 FAG
6218.2ZR FAG6220.C3 FAG6216.2RSR.C3 FAG6219.2ZR.C3 FAG
6218M.C4 FAG62200.2RSR FAG6216.C4 FAG6219ZR.C3 FAG
6218ZR FAG62201.2RSR FAG6216M.C4 FAG6220.2ZR FAG
6219.2RSR FAG62202.2RSR.C36216RSR FAG62200-A-2RSR FAG
6219.C3 FAG62204-A-2RSR6217.2ZR.C3 FAG62201-A-2RSR FAG
6219M.C3 FAG62205-A-2RSR6217ZR FAG62202-A-2RSR-C3
6220.2ZR.C3 FAG62206-A-2RSR 6218.2RSR FAG62203-A-2RSR-C3
62200-A-2RSRC3 62208.2RSR FAG6218.C3 FAG62204.2RSR FAG
62201-A-2RSRC36220ZR.C3 FAG6218M FAG62205.2RSR FAG
62202.2RSR FAG6221.C3 FAG6218N FAG62207.2RSR FAG
62203.2RSR FAG6222.2ZR.C3 6219.2ZR FAG62209.2RSR FAG
62204.2RSR.C36222MA.C4 FAG6219M.P64 FAG6220M.C3 FAG
62205.2RSR.C3 6224.C2 FAG6219ZR FAG6221.2ZR FAG
62207.2RSR.C3 6224M.C3 FAG6220.2RSR.C3 FAG62211.2RSR FAG
6220M.C4 FAG6226.2ZR FAG6220.C4 FAG6221M.R79.97.J20A 
6220ZR FAG6226M.C3 FAG62200.2RSR.C3 6222.C3 FAG
6221.2ZR.C3 FAG6228M.C4 FAG62201.2RSR.C3 6222M.C3 FAG
62212.2RSR FAG623.2Z FAG62203-A-2RSR FAG6222ZR FAG
6222.2ZR FAG62302.2RSR.C362204-A-2RSR-C36224.C4 FAG
6222.C4 FAG62304.2RSR.C362205-A-2RSR-C36226.C3 FAG
6222M.C4 FAG62305.2RSR.C3 62206.2RSR FAG6228.C4 FAG
6226.C4 FAG62308.2RSR FAG62208.2RSR.C36230.C4 FAG
6226ZR.R152.2036230M.C4 FAG6220M FAG62303.2RSR.C3 
6228M.C3 FAG6232M FAG62210.2RSR FAG62305-A-2RSR-C3
623 FAG6234M.C4 FAG6221M.C4 FAG62306.2RSR.C3
62302.2RSR FAG6238M.C3 FAG6222.C2 FAG62309.2RSR FAG
62304.2RSR FAG624 FAG6222M FAG6230.C4 FAG
62305.2RSR FAG6240M FAG6222MA.P53 FAG62303.2RSR.C3 FAG
62307.2RSR FAG6244M.C3 FAG6224.C3 FAG62305-A-2RSR-C3
6230M.C3 FAG625.2Z.C3 FAG6226.2ZR.C3 FAG62306.2RSR.C3
62310.2RSR FAG625ZR FAG6226MA.C3 FAG62309.2RSR FAG
6234M.C3 FAG626.2Z FAG6228.C3 FAG6232M.C4 FAG
6236M.C4 FAG627 FAG6230.C3 FAG6234M FAG
6238M FAG627.2Z.C3 FAG62303.2RSR FAG6236M.C3 FAG
6244M FAG629.2RSR FAG62305-A-2RSR FAG624.2Z.C3 FAG
6248M.C3 FAG629ZR FAG62306.2RSR FAG6240M.C4 FAG
625.2Z FAG6300-B-2DRS62308.2RSR.C3 6248M FAG
6256M FAG6300.2RSR.C36232M.C3 FAG625.2RSR FAG
626.2RS.C3 FAG63000.2RSR FAG6234 NSK6252M.C3 FAG
626ZR.C3 FAG63002.2RSR FAG6234MA.P53.S1 626.2RS FAG
627.2Z FAG63004.2RSR FAG6236M FAG626ZR FAG
629 FAG63006.2RSR FAG6238M.C4 FAG627.2RS.C3 FAG
629.2ZR.C3 FAG63009.2RSR FAG624.2Z FAG629.2ZR FAG
6300-B-2DRS6301.2ZR FAG6240M.C3 FAG63/22.C3 FAG
6300.2RSR FAG6302.2ZR FAG6244M.C4 FAG6300-B-C3-SNZ1
6300.C3 FAG6302ZR FAG625 FAG6300.2ZR.C3 FAG
63002-A-2RSR 6303.2RSR FAG6252M FAG63001.2RSR FAG
63004-A-2RSR 6303.C3 FAG626 FAG63003.2RSR FAG
63006-A-2RSR 6303RSR FAG626.2Z.C3 FAG63005.2RSR FAG
63008.2RSR FAG6304.2ZR FAG627.2RS FAG63007.2RSR.C3 
6300ZR.C3 FAG6304ZR FAG627Z FAG6300ZR FAG
6301.2RSR.C3 6305.2RSR FAG629.2RSR.C3 FAG6301.2RSR FAG
6301RSR.C3 FAG6305.2RSR5 FAG63/22 FAG6301.C3 FAG
6301ZR.C3 FAG6305.C4 FAG6300-B-2Z-L278C36301RSR FAG
6302.2RSR.C3 6305MA.C3 FAG6300.2ZR FAG6301ZR FAG
6302RSR.C3 FAG6305RSR FAG63001-A-2RSR FAG6302.2RSR FAG
6309N.C3 FAG6305ZR.C3 FAG63003-A-2RSR FAG6302.C3 FAG
6309TB.P63 FAG6306.2RSR FAG63005-A-2RSR FAG6302RSR FAG
6309.2ZR.C3 FAG6306.2ZR.C4 63007.2RSR FAG6303.2ZR FAG
6309.2ZR.C3 FAG6306MA.C3 FAG6301.2ZR.C3 FAG6303TVH.C3 FAG
6310.2RSR.C4 6306RSR FAG6302.2ZR.C3 FAG6303ZR FAG
6310.C4 FAG6306ZR.C3 FAG6302ZR.C3 FAG6304.2RSR FAG
6310M.C3 FAG6307.2RSR FAG6303.2RSR.C3 6304.C3 FAG
6310RSR FAG6307.C3 FAG6303RSR.C3 FAG6304MA.C3 FAG
6310ZR.C3 FAG6307M FAG6304.2ZR.C3 FAG6304RSR.C3 FAG
6311.2RSR FAG6307RSR FAG6304RSR FAG6305.2RSR.C35 
6311.2ZR.C4 FAG6307ZR.C3 FAG6304ZR.C3 FAG6305.2ZR.C3 FAG
6311N FAG6308.2RSR FAG6305.2RSR.C3 6305N.C3 FAG
6311TB.P63 FAG6308.2ZR.C4 6305.2ZR FAG6305TB.P63 FAG
6312.2ZR FAG6308MA.C3 FAG6305N FAG6306.2ZR FAG
6312.C4 FAG6308RSR FAG6305RSR.C3 FAG6306.C35 FAG
6312M.C3 FAG6308ZR.C3 FAG6305ZRN FAG6306M FAG
6312RSR FAG6309.2RSR FAG6306.2RSR.C3 FAG6306N FAG
6312ZRN FAG6309.C3 FAG6306.C3 FAG6306TB.P63 FAG
6313.2RSR.C3 6309M FAG6306MA.P63 FAG6307.2ZR FAG
6313.C4 FAG6309ZR FAG6306RSR.C3 FAG6307N FAG
6313M.C3 FAG6310.2ZR FAG6306ZRN FAG6307TB.P63 FAG
6313ZR.C3 FAG6310MA.C3 FAG6307.2RSR.C3 FAG6308.2ZR FAG
6314.2RSR FAG6310RSR.C3 FAG6307.C4 FAG6308.C3 FAG
6314.C3 FAG6310ZRN FAG6307M.C3 FAG6308M FAG
6314M FAG6311.2RSR.C3 6307RSR.C3 FAG6308N.C3 FAG
6314N.C3 FAG6311.C3 FAG6307ZRN FAG6308TB.P63 FAG
6314ZRN FAG6311M FAG6308.2RSR.C3 FAG6309.2ZR FAG
6315.2RSR.C3 6311N.C3 FAG6308.2ZR/HT1 FAG6309N FAG
6315.C4 FAG6311ZR FAG6308N FAG6309RSR.C3 FAG
6315M.C3 FAG6312.2ZR.C3 FAG6308RSR.C3 FAG6309ZRN FAG
6316.2ZR FAG6312M.C4 FAG6308ZRN FAG6310.2RSR.C3 
6316.C4 FAG6312TB.P63 FAG6309.2RSR.C3 FAG6310.C3 FAG
6316M.C3 FAG6313.2ZR FAG6309.C4 FAG6310M FAG
6317.2RSR FAG6313N FAG6309M.C3 FAG6310ZR FAG
6317.C3 FAG6313ZRN FAG6309RSR FAG6311.2ZR.C3 FAG
6317M FAG6314.2RSR.C36309ZR.C3 FAG6311M.P63 FAG
6317RSR.C3 6314.C4 FAG6310.2RSR FAG6311RSR FAG
6317ZR FAG6314M.C3 FAG6310.2ZR.C3 FAG6310ZR FAG
6318.2ZR.C3 FAG6315.2ZR FAG6310N FAG6311.2ZR.C3 FAG
6320.2ZR FAG6315M.C3.J20A 6310TB.P63 FAG6311M.P63 FAG
6320M.C3.J20AA 6315RSR FAG6311.2ZR FAG6311RSR FAG
6320ZR FAG6316.2ZR.C3 FAG6311.C4 FAG6311ZRN FAG
6321.C4 FAG6316M.C4 FAG6311M.C3 FAG6312.2RSR.C3 
6322.C4 FAG6316RSR.C3 FAG6311ZR.C3 FAG6312.C3 FAG
6322MA.C3 FAG6316ZR FAG6312.2RSR FAG6312M FAG
6324.C3 FAG6317.2RSR.C36312.2ZR.C4 FAG6312ZR.C3 FAG
6324M.C3 FAG6317.C4 FAG6312N FAG6313.2RSR FAG
6326M.C3 FAG6317M.C3 FAG6312ZR FAG6313.C3 FAG
6330M.C4 FAG6317ZR.C3 FAG6313.2ZR.C3 FAG6313M FAG
6332M.C3 FAG6318.C3 FAG6314.2ZR FAG6313RSR FAG
6334M.C4 FAG6318M FAG6314M.P6 FAG6313ZR FAG
6338M.C3 FAG6318ZR.R114.1406314ZR FAG6314.2ZR.C3 FAG
6340M FAG6319.2ZR.C3 FAG6315.2ZR.C3 FAG6314N FAG
6348M FAG6319M.C4.J20A 6315M.C4 FAG6314ZR.C3 FAG
6318M.C4 FAG6319ZR FAG6315ZR FAG6315.2RSR FAG
6318ZR.C3 FAG6320.2ZR.C3 FAG6316.2RSR FAG6315.C3 FAG
6319.2ZR FAG6320M FAG6316.2ZR.C4 FAG6315M FAG
6319.C4 FAG6320MA.C3 FAG6316M.C4.J20A 6315M.C4.J20AA 
6319M.C4 FAG6320ZR.C3 FAG6316V NSK6315ZR.C3 FAG
6303ZR.C3 FAG6322.2ZR FAG6316ZR.C3 FAG6316.2RSR.C3 
6304.2RSR.C3 6322M FAG6317.2ZR FAG6316.C3 FAG
6304.C4 FAG6324.C4 FAG6317M.C3.J20A 6316M FAG
6304N FAG6324M.C3.J20AA6318.C4 FAG6316M.C4.J20AA 
6304TB.P63 FAG6326M.C3.J20A 6318M.C3 FAG6317.2ZR.C3 FAG
6303.2ZR.C3 FAG6328M FAG6319.C3 FAG6318.2ZR FAG
6306.2ZR.C3 FAG6336M FAG6319M FAG6318.R66.84 FAG
6306.C4 FAG6338M.C4 FAG6319M.P64 FAG6318M.C3.J20A 
6306M.C3 FAG6340M.C3 FAG6319ZR.C3 FAG6318ZR FAG
6305ZR FAG634Z FAG6320.C3 FAG6319-M-J20AA-C3
6305.2RSR.C4 6310ZRN FAG6320M.C3 FAG6319.C3.J20A 
6305.C3 FAG6311.2RSR.C3 6321M.C3 FAG6319M.C3 FAG
6305M.C3 FAG6311.C3 FAG6322.2ZR.C3 FAG6320.C4 FAG
6306ZR FAG6311M FAG6322M.C3 FAG6320M.C3.J20A 
6308.2ZR.C3 FAG6311N.C3 FAG6322ZR FAG6321.C3 FAG
6308.C4 FAG6311ZR FAG6324M.C4 FAG6322.C3 FAG
6308M.C3 FAG6312.2ZR.C3 FAG6326.C3 FAG6322M.C3.J20A 
6307ZR FAG6312M.C4 FAG6326M.C4 FAG6324M FAG
6307.2ZR.C3 FAG6312TB.P63 6328M.C3 FAG6326M FAG
6320M FAG6313.2ZR FAG6330M FAG6328M.C4 FAG
6320MA.C3 FAG6313N FAG6330ZZS NSK6330M.C3 FAG
6320ZR.C3 FAG6313ZRN FAG6334M FAG6332M FAG
6322.2ZR FAG6314.2RSR.C3 6336M.C3 FAG6334M.C3 FAG
6322M FAG6314.C4 FAG634 FAG6338M FAG
6324.C4 6314M.C3 FAG6344M FAG634.2Z FAG
6324M.C3.J20AA6315.2ZR FAG635 FAG6344M.C3 FAG
6326M.C3.J20A 6315M.C3.J20A 6318ZR.R114.140635.2Z FAG
6328M FAG6315RSR FAG6319.2ZR.C3 FAG6317M.C3 FAG
6336M FAG6316.2ZR.C3 FAG6319M.C4.J20A 6317ZR.C3 FAG
6338M.C4 FAG6316M.C4 FAG6319ZR FAG6318.C3 FAG
6340M.C3 FAG6316RSR.C3 FAG6320.2ZR.C3 FAG6318M FAG
634Z FAG6316ZR FAG6317.2RSR.C3 6317.C4 FAG

Liên quan

Vòng Bi Cầu Một Dãy NSK
Vui lòng liên hệ

Vòng Bi Cầu Một Dãy NSK

Hỗ trợ trực tuyến

VINDEC CO., LTD

Tel: (084) 24 6666 6667
Hotline: 0975 680 441

E: info@vindec.vn
E: Sales01@vindec.vn

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Tel: (84) 24 6666 6667
Hotline: 0975 680 441
E-Mail
 Sales01@vindec.vn

vindec

Tel: (84) 24 6666 6667
Hotline: 0975 680 441

E-mail: info@vindec.vn
E-mail: Sales01@vindec.vn
HÀ NỘI: Số 11, Ngõ 139, Đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.