Danh mục sản phẩm
Thông tin liên hệ
E-Mail
Sales01@vindec.vn
LƯỢT TRUY CẬP
Share

Vòng Bi Đũa » Vòng Bi Đũa FAG

Vui lòng liên hệ

Vòng Bi Đũa FAG

Khả năng chịu tải hướng tâm rất cao.
Thích hợp cho tốc độ cao.
Một số vòng bi đũa không có gờ ở vòng trong hoặc vòng ngoài, cho nên các vòng đó có thể di chuyển tương đối với nhau theo hướng dọc trục. Những vòng bi này thường được sử dụng vào chức năng ổ tự do.
Tất cả vòng trong và vòng ngoài đều có thể tách rời.
Một vài kiểu NU, NJ, NUP, N, NF cho vòng bi một dãy, và NNU, NN cho vòng bi hai dãy.

Ứng dụng :
Động cơ điện lớn
Hộp số ô tô, máy ép
Trục quay máy công cụ

Dãy số và ký tự trên vòng bi : NUxx, NJxx, NUPxx, Nxx, NFxx

 

NJ1007M1.C3 FAGNJ1016MP1A FAGNJ1016MP1A.C3
NJ1018M1 FAGNJ1021M1.C3 FAGNJ1022M1 FAG
NJ1024M1 FAGNJ1024M1.C3 FAGNJ1030M1.C3 FAG
NJ1036M1.C3 FAGNJ1038MPA.C3.T51ANJ1040M1.C3 FAG
NJ1972M1 FAGNJ202E.M1A FAGNJ202E.TVP2 FAG
NJ203E.TVP2 FAGNJ203E.TVP2.C3 NJ204E.M1A FAG
NJ204E.TVP2.C3 FAGNJ205E.TVP2 FAGNJ205E.TVP2.C3
NJ205E.M1.C3 FAGNJ206E.M1 FAGNJ206E.M1.C3 FAG
NJ206E.TVP2.C3 FAGNJ207E.TVP2 FAGNJ207E.TVP2.C3
NJ207E.M1.C3 FAGNJ208E.M1 FAGNJ208E.M1.C3 FAG
NJ207E.M1.C3 FAGNJ209E.TVP2 FAGNJ209E.TVP2.C3
NJ208E.TVP2.C3 FAGNJ210E.M1 FAGNJ210E.M1.C3 FAG
NJ209E.M1.C3 FAGNJ211E.TVP2 FAGNJ211E.TVP2.C3
NJ210E.TVP2.C3 FAGNJ212E.M1 FAGNJ212E.M1.C3 FAG
NJ211E.M1.C3 FAGNJ212E.TVP2.C4 FAGNJ213E.TVP2 FAG
NJ212E.TVP2.C3 FAGNJ213E.M1.C3 FAGNJ214E.M1 FAG
NJ213E.M1 FAGNJ214E.TVP2 FAGNJ214E.TVP2.C3
NJ214E.M1A.C4 FAGNJ215E.M1 FAGNJ215E.M1.C3 FAG
NJ215E.TVP2 FAGNJ215E.TVP2.C3 FAGNJ216E.TVP2 FAG
NJ216E.M1 FAGNJ216E.M1.C3 FAGNJ217E.M1 FAG
NJ217E.M1A.C3 FAGNJ217E.TVP2 FAGNJ217E.TVP2.C3
NJ218E.TVP2.C3 FAGNJ218E.M1 FAGNJ218E.M1.C3 FAG
NJ219E.M1.C3 FAGNJ219E.TVP2 FAGNJ219E.TVP2.C3
NJ2204E.TVP2.C3 FAGNJ2203E.TVP2 FAGNJ2203E.TVP2.C3
NJ2205E.TVP2 FAGNJ2205E.M1 FAGNJ2205E.M1A.C3 FAG
NJ2206E.TVP2 FAGNJ2205E.TVP2.C3NJ2205E.TVP2.C4
NJ2207E.M1.C3 FAGNJ2206E.M1 FAGNJ2206E.M1.C3 FAG
NJ2207E.TVP2.C3NJ2206E.TVP2.C3 NJ2207E.M1A.C4 FAG
NJ2208E.M1A.C4NJ2207E.M1A.C3 FAGNJ2208E.M1 FAG
NJ2209E.TVP2.C3NJ2208E.TVP2 FAGNJ2208E.TVP2.C3
NJ220E.TVP2 FAGNJ220E.TVP2.C3 FAGNJ2209E.M1.C3
NJ2210E.M1 FAGNJ2210E.M1A.C3NJ220E.M1 FAG
NJ2210E.TVP2.C3 FAGNJ2211E.TVP2 FAGNJ2210E.M1A.C4 
NJ2211E.M1.C3 FAGNJ2212E.M1 FAGNJ2211E.TVP2.C3
NJ2212E.TVP2 FAGNJ2212E.TVP2.C3NJ2212E.M1.C3 FAG
NJ2214E.TVP2 FAGNJ2213E.M1.C3 FAGNJ2212E.TVP2.C4 
NJ2215E.TVP2.C3 NJ2214E.TVP2.C3NJ2213E.TVP2 FAG
NJ2216E.M1.C3 FAGNJ2215E.M1 FAGNJ2214E.M1 FAG
NJ2217E.TVP2 FAGNJ2216E.M1.C4 FAGNJ2214E.TVP2.C4
NJ2218E.M1 FAGNJ2217E.TVP2.C3NJ2215E.M1.C3 FAG
NJ2219E.M1A.C3 FAGNJ2218E.M1.C3 FAGNJ2216E.TVP2 FAG
NJ221E.M1 FAGNJ2219E.TVP2 FAGNJ2217E.M1 FAG
NJ2220E.TVP2.C3 FAGNJ221E.TVP2 FAGNJ2218E.TVP2 FAG
NJ2222E.M1.C3 FAGNJ2220E.M1 FAGNJ2219E.M1 FAG
NJ2224E.TVP2.C3 FAGNJ2222E.TVP2 FAGNJ2219E.TVP2.C3
NJ2226E.M1.C3 FAGNJ2224E.M1 FAGNJ221E.TVP2.C3 FAG
NJ222E.TVP2 FAGNJ2224EM NSKNJ2220E.M1.C3 FAG
NJ2230E.M1 FAGNJ2226E.TVP2 FAGNJ2222E.TVP2.C3
NJ2232E.M1 FAGNJ2228E.M1 FAGNJ2224E.M1.C3 FAG
NJ2236E.M1.C3 FAGNJ222E.TVP2.C3NJ2226E.TVP2.C3
NJ2248EX.M1 FAGNJ2230E.M1.C3 FAGNJ2228E.M1.C3 FAG
NJ224E.TVP2 FAGNJ2232E.M1.C3 FAGNJ222E.M1 FAG
NJ226E.M1 FAGNJ2238E.M1 FAGNJ2230E.M1.C4 FAG
NJ2305E.M1 FAGNJ224E.M1 FAGNJ2234E.M1.C3 FAG
NJ2305E.TVP2.C3 FAGNJ224E.TVP2.C3 FAGNJ2238E.M1.C3 FAG
NJ2306E.TVP2 FAGNJ226E.M1.C3 FAGNJ224E.M1.C3 FAG
NJ2307E.M1.C3 FAGNJ2305E.M1.C3 FAGNJ224EM NSK
NJ2308E.M1 FAGNJ2306E.TVP2.C3NJ226E.TVP2 FAG
NJ2308E.TVP2.C3 FAGNJ2307E.TVP2 FAGNJ228E.M1 FAG
NJ2309E.M1.C3 FAGNJ2308E.M1.C3 FAGNJ2304E.TVP2 FAG
NJ2310E.TVP2 FAGNJ2308E.TVP2.C4NJ2305E.M1A.C3 FAG
NJ2311E.M1 FAGNJ2309E.M1.C4 FAGNJ2306E.M1.C3 FAG
NJ2311E.TVP2.C4NJ230E.M1 FAGNJ2307E.TVP2.C3 FAG
NJ2312E.M1.C3 FAGNJ2310E.TVP2.C3NJ2308E.M1A.C3 FAG
NJ2312E.TVP2.C4 FAGNJ2311E.M1.C3 FAGNJ2309E.TVP2 FAG
NJ2313E.M1A.C3 FAGNJ2311E.TVP2.C4.QP51NJ230E.M1.C3 FAG
NJ2314E.M1A.C4.QP51NJ2312E.M1A.C4NJ2310E.M1 FAG
NJ2315E.M1.C4 FAGNJ2313E.TVP2 FAGNJ2310E.TVP2.C4 
NJ2315E.TVP2.C3 FAGNJ2314E.M1 FAGNJ2311E.TVP2 FAG
NJ2316E.M1 FAGNJ2314E.TVP2 FAGNJ2311W NSK
NJ2316E.TVP2 FAGNJ2315E.M1A.C3 FAGNJ2312E.TVP2 FAG
NJ2317E.M1A.C3 FAGNJ2315E.TVP2.C4 NJ2313E.M1 FAG
NJ2317E.TVP2.C3 FAGNJ2316E.M1.C3 FAGNJ2313E.TVP2.C3 FAG
NJ2318E.M1 FAGNJ2316E.TVP2.C3 NJ2314E.M1.C3 FAG
NJ2318E.TVP2.C3 FAGNJ2317E.M1 FAGNJ2314E.TVP2.C3 FAG
NJ2319E.M1.C3 FAGNJ2317E.M1A.C3.QP51NJ2315E.M1 FAG
NJ2319E.TVP2.C4.QP51NJ2317E.TVP2.C4 NJ2315E.M1A.C4.QP51
NJ2320E.M1.C3 FAGNJ2318E.M1.C3 FAGNJ2316E.M1A.C4 FAG
NJ2320E.TVP2 FAGNJ2319E.M1A.C4 FAGNJ2316E.TVP2.C4 FAG
NJ2322E.M1A.C4 FAGNJ2320E.M1A.C3 FAGNJ2317E.M1.C3 FAG
NJ2322E.TVP2.C4.QP51NJ2320E.TVP2.C3 FAGNJ2317E.M1A.C4.QP51
NJ2326E.M1A.C4 FAGNJ2322E.M1 FAGNJ2318E.M1A.C4 FAG
NJ2328E.M1A.C4 FAGNJ2322E.M1A.C5 FAGNJ2319E.TVP2 FAG
NJ232E.M1.C4 FAGNJ2326E.M1 FAGNJ2320E.M1A.C4 FAG
NJ2334EX.M1.C3 FAGNJ2326E.M1A.C5 FAGNJ2320E.TVP2.C5.QP51
NJ234E.M1 FAGNJ2332E.M1 FAGNJ2322E.M1.C3 FAG
NJ236E.M1.C3 FAGNJ2336EX.M1.C3 FAGNJ2322E.TVP2 FAG
NJ238E.M1.C3 FAGNJ234E.M1.C3 FAGNJ2324E.M1 FAG
NJ248E.M1.C3 FAGNJ236E.M1.C4 FAGNJ2326E.M1.C3 FAG
NJ304E.M1.C3 FAGNJ244E.M1 FAGNJ2328E.M1 FAG
NJ305E.TVP2.C3 FAGNJ252E.M1.C3 FAGNJ232E.M1 FAG
NJ306E.M1 FAGNJ304E.TVP2 FAGNJ2330E.M1 FAG
NJ306E.TVP2.C4 FAGNJ305E.M1 FAGNJ2332E.M1.C3 FAG
NJ307E.M1.C3 FAGNJ306E.M1.C3 FAGNJ2338EX.M1.C3
NJ308E.M1A.C4 FAGNJ307E.M1A.C3 FAGNJ240E.M1 FAG
NJ309E.M1A.C4 FAGNJ308E.TVP2 FAGNJ244E.M1.C3 FAG
NJ310E.M1A.C3 FAGNJ309E.TVP2 FAGNJ303E.TVP2 FAG
NJ311E.TVP2 FAGNJ310E.M1 FAGNJ304E.TVP2.C3
NJ312E.M1.C3.F1 FAGNJ310E.TVP2 FAGNJ305E.M1.C3 FAG
NJ312E.TVP2.C3 FAGNJ311E.M1 FAGNJ306E.TVP2 FAG
NJ313E.M1.C3 FAGNJ311E.TVP2.C3 NJ307E.TVP2 FAG
NJ313E.TVP2.C3 FAGNJ312E.M1.C4 FAGNJ308E.M1 FAG
NJ314E.M1 FAGNJ313E.M1.C4 FAGNJ308E.TVP2.C3
NJ314E.M1A FAGNJ313E.TVP2.C4 FAGNJ309E.M1 FAG
NJ315E.M1.C4 FAGNJ314E.M1.C3 FAGNJ309E.TVP2.C3
NJ316E.M1.C4 FAGNJ314E.TVP2 FAGNJ310E.M1.C3 FAG
NJ317E.M1.C4 FAGNJ315E.M1.C4.F1 FAGNJ310E.TVP2.C3 
NJ317E.TVP2.C4 FAGNJ316E.M1.C4.F1 FAGNJ311E.M1.C3 FAG
NJ318E.M1.C3 FAGNJ317E.M1.C4.F1 FAGNJ311E.TVP2.C4
NJ319E.TVP2 FAGNJ318E.M1.C4.F1 NJ312E.M1 FAG
NJ320E.M1 FAGNJ319E.TVP2.C3 NJ312E.M1.C4.F1
NJ320E.TVP2 FAGNJ320E.M1.C3 FAGNJ313E.M1.C4.F1
NJ321E.M1 FAGNJ320E.TVP2.C3 NJ314E.M1.C4 FAG
NJ322E.M1A.C3 FAGNJ321E.M1.C3 FAGNJ314E.TVP2.C3
NJ324E.TVP2 FAGNJ322E.M1 FAGNJ315E.M1 FAG
NJ326E.M1 FAGNJ322E.TVP2 FAGNJ315E.TVP2 FAG
NJ326E.TVP2.C3 FAGNJ324E.M1 FAGNJ316E.M1 FAG
NJ328E.M1.C3 FAGNJ324E.TVP2.C3 FAGNJ316E.TVP2 FAG
NJ330E.M1 FAGNJ326E.M1.C3 FAGNJ317E.M1 FAG
NJ332E.M1.C3 FAGNJ328E.M1.C4 FAGNJ317E.TVP2 FAG
NJ336E.M1.C3 FAGNJ330E.M1.C3 FAGNJ318E.TVP2 FAG
NJ340E.M1.C3 FAGNJ406M1.C3 FAGNJ319E.M1 FAG
NJ406M1 FAGNJ407M1 FAGNJ320E.M1.C4.F1 
NJ407.C3 FAGNJ408 FAGNJ321E.M1.C4 FAG
NJ408M1A.C3 FAGNJ411M1.C3 FAGNJ322E.M1.C3 FAG
NJ409M1 FAGNJ413M1.C3 FAGNJ322E.TVP2.C3 
NJ410M1.C3 FAGNJ414M1 FAGNJ324E.M1.C3 FAG
NJ411M1 FAGNJ414M1A.P64 FAGNJ326E.M1.C4.F1 
NJ412.C3 FAGNJ416M1 FAGNJ328E.TVP2 FAG
NJ413M1 FAGNJ417M1 FAGNJ334E.M1 FAG
NJ414.C3 FAGNJ418M1.P64 FAGNJ338E.M1.C3 FAG
NJ414M1A.C3 FAGNJ422M1 FAGNJ348E.M1.C3 FAG
NJ418M1.C3 FAGNU1005 FAGNJ407M1.C3 FAG
NJ422 FAGNU1006M1 FAGNJ408.C3 FAG
NU10/750M1 FAGNU1007M1.C3 FAGNJ409 FAG
NU1007M1 FAGNU1010M1 FAGNJ410 FAG
NU1008M1.C3 FAGNU1011M1.C3 FAGNJ411 FAG
NU1011M1 FAGNU1014M1.C3 FAGNJ413 FAG
NU1012M1.C3 FAGNU1017M1 FAGNJ414M1.C3 FAG
NU1014M1 FAGNU1018M1.C3 FAGNJ416M1.C3 FAG
NU1015M1.C3 FAGNU1019M1.C4.F1 FAGNJ417M1.C3 FAG
NU1018M1 FAGNU1022M1 FAGNJ419M1 FAG
NU1019M1.C3 FAGNU1024M1 FAGNJ424M1 FAG
NU1020M1.C3 FAGNU1026M1.C3 FAGNU10/600M1A FAG
NU1026M1 FAGNU1028M1.C3 FAGNU1006M1.C2 FAG
NU1028M1 FAGNU1030M1.C4 FAGNU1009M1 FAG
NU1030M1.C3 FAGNU1032M1.C3 FAGNU1010M1.C3 FAG
NU1032M1 FAGNU1034M1.C3 FAGNU1013M1 FAG
NU1034M1 FAGNU1036M1 FAGNU1016M1 FAG
NU1026M1 FAGNU1038M1 FAGNU1017M1.C3 FAG
NU1028M1 FAGNU1040M1 FAGNU1021M1 FAG
NU1030M1.C3 FAGNU1044M1A.C3 FAGNU1022M1.C3 FAG
NU1032M1 FAGNU1052M1.C3 FAGNU1024M1.C3 FAG
NU1034M1 FAGNU1060M1 FAGNU1026MPA.C3.F59 
NU1044M1.C3 FAGNU1068M1 FAGNU1030 NSK
NU1052M1 FAGNU1076M1 FAGNU1030M1A.C3
NU1056M1.C3 FAGNU1084M1 FAGNU1032M1A.C3
NU1064M1.C3 FAGNU1096M1 FAGNU1034M1A FAG
NU1072M1.C3 FAGNU1292M1A FAGNU1036M1.C3 FAG
NU1080M1.C3 FAGNU202E.M1A.C3 FAGNU1038M1.C3 FAG
NU1092M1.C3 FAGNU2032E.M1A.C3 FAGNU1040M1.C3 FAG
NU12/500M1A FAGNU205E.TVP2 FAGNU1048M1 FAG
NU2026E.M1A.C3 FAGNU206E.M1 FAGNU1052M1.C4 FAG
NU2030E.M1.C3 FAGNU206EK.TVP2.C3 NU1060M1.C3 FAG
NU203E.TVP2.C3 FAGNU207E.M1 FAGNU1068M1.C3 FAG
NU204E.TVP2.C3 FAGNU207E.M1A.S1 FAGNU1076M1.C3 FAG
NU205E.M1.C3 FAGNU208E.M1.C3 FAGNU1084M1.C3 FAG
NU206E.TVP2.C3 FAGNU208EK.TVP2.C3NU1096M1.C3 FAG
NU2072E.M1A.C3 FAGNU209E.M1 FAGNU1996M1.C3 FAG
NU207E.M1A.P53 FAGNU209EK.TVP2.C3 NU202E.TVP2 FAG
NU207EK.TVP2.C3 NU210E.M1 FAGNU2034E.M1.C3
NU208E.M1 FAGNU210EK.TVP2.C3 NU2044E.M1.C3
NU208E.TVP2.C3NU211E.M1.C3 FAGNU205E.TVP2.C3
NU209E.TVP2.C3NU211EK.M1.C3 FAGNU206E.M1.C3 FAG
NU210E.TVP2.C3NU212E.M1 FAGNU207E.M1.C3 FAG
NU211E.M1 FAGNU212E.TVP2.C3 NU207E.TVP2 FAG
NU211E.TVP2.C3 NU213E.M1.C3 FAGNU208E.M1A.C3
NU212E.TVP2 FAGNU213E.TVP2.C3NU209E.M1.C3 FAG
NU213E.M1 FAGNU214E.M1.C3 FAGNU210E.M1.C3 FAG
NU213E.TVP2 FAGNU215E.M1.C4.F1 NU211E.M1A.C3.F59
NU214E.M1 FAGNU216E.TVP2 FAGNU211EK.TVP2.C3 
NU214E.TVP2.C3 FAGNU217E.JP1.C3 FAGNU212E.M1.C3
NU215E.M1.C3 FAGNU217E.TVP2 FAGNU213E.M1.C4 
NU216E.M1.C3 FAGNU218E.M1 FAGNU214E.M1.C4
NU217E.M1.C4.F1 FAGNU218E.TVP2.C3NU215E.TVP2 FAG
NU218E.TVP2 FAGNU219E.M1.C3 FAGNU216E.JP1.C3
NU219E.M1 FAGNU219E.M1.P64.F1NU216E.TVP2.C3
NU219E.M1.P63.F1NU2204E.TVP2.C3NU217E.M1 FAG
NU2204E.TVP2 FAGNU2205E.M1A.C3 FAGNU217E.TVP2.C3 
NU2205E.M1A FAGNU2206E.TVP2 FAGNU218E.M1.C3 FAG
NU2206E.M1A.C3 NU2207E.M1 FAGNU219E.M1.C4.F1
NU2207E.TVP2 FAGNU2207E.TVP2.C3 FAGNU219E.TVP2 FAG
NU2208E.M1 FAGNU2208E.M1.C3 FAGNU2203E.TVP2 FAG
NU2208E.TVP2.C4 NU2208EM NSKNU2205E.M1 FAG
NU2209E.TVP2 FAGNU2209E.TVP2.C3NU2205E.TVP2 FAG
NU220E.M1 FAGNU220E.M1.C3 FAGNU2206E.M1 FAG
NU220E.TVP2.C3 FAGNU2210E.M1A.C3 FAGNU2206E.TVP2.C3
NU2210E.M1.C3 FAGNU2211E.TVP2.C3NU2207E.M1.C3 FAG
NU2210EM NSKNU2212E.M1.C3 FAGNU2208E.TVP2 FAG
NU2211E.TVP2 FAGNU2212E.TVP2.C3NU220E.M1.C4.F1 
NU2212E.M1 FAGNU2213E.M1.C3 FAGNU2210E.TVP2 FAG
NU2212E.TVP2 FAGNU2214E.TVP2.C3NU2211E.M1 FAG
NU2213E.M1 FAGNU2215E.M1.C3 FAGNU2212E.M1.C4
NU2214E.TVP2 FAGNU2216E.M1A FAGNU2213E.TVP2 FAG
NU2215E.M1 FAGNU2216E.TVP2.C3NU2214E.M1 FAG
NU2215E.TVP2.P52 FAGNU2217E.M1 FAGNU2214EM NSK
NU2216E.M1.C3 FAGNU2217E.TVP2.P52.N12B NU2215E.TVP2 FAG
NU2216E.TVP2 FAGNU2218E.M1.C3 FAGNU2216E.M1A.C3 
NU2217E.TVP2.C3 FAGNU2219E.TVP2.C3NU2216E.TVP2.P52
NU2218E.M1 FAGNU221E.M1.C3 FAGNU2217E.M1.C3
NU2219E.TVP2 FAGNU221E.TVP2.C3 FAGNU2218E.TVP2 FAG
NU221E.M1 FAGNU2220E.M1.C3 FAGNU2219E.M1 FAG
NU221E.TVP2 FAGNU2220EM NSKNU221E.M1.C3.F1
NU2220E.M1 FAGNU2222E.TVP2 FAGNU2220E.M1A.C3
NU2220E.TVP2.C3 FAGNU2224E.M1 FAGNU2222E.TVP2.C3
NU2222E.M1.C3 FAGNU2224E.TVP2.C3 FAGNU2224E.M1.C3 FAG
NU2224E.TVP2 FAGNU2226E.M1.C3 FAGNU2226E.M1A.C3
NU2226E.M1 FAGNU2228E.M1A.C3 FAGNU222E.M1.C4 FAG
NU2226E.TVP2.C3 FAGNU222E.M1.C3 FAGNU2230E.M1.C4 FAG
NU2228E.M1.C3 FAGNU222E.TVP2.C3 FAGNU2232E.M1.C3 FAG
NU222E.M1 FAGNU2230E.M1.C3 FAGNU2236E.M1 FAG
NU222E.TVP2 FAGNU2232E.M1 FAGNU2238E.M1.C3 FAG
NU2230E.M1 FAGNU2234E.M1.C3 FAGNU2244EX.M1 FAG
NU2234E.M1 FAGNU2238E.M1 FAGNU2248EX.M1 FAG
NU2240E.M1.C3 FAGNU2240E.M1A.C3 FAGNU224E.M1.C4 FAG
NU2244EX.M1A FAGNU2244EX.M1A.C3 FAGNU224E.TVP2.C3.J20A
NU224E.M1 FAGNU224E.M1.C3 FAGNU2252E.M1.C3 FAG
NU224E.TVP2 FAGNU224E.TVP2.C3 FAGNU2260EX.M1.C3
NU2256E.M1A.C3 FAGNU2252E.M1 FAGNU226E.M1 FAG
NU2264EX.M1.C3 FAGNU2260EX.M1 FAGNU226E.TVP2.C3
NU226E.M1A.C3 FAGNU2268E.M1A FAGNU2276E.M1A FAG
NU228E.M1.C3 FAGNU226E.TVP2 FAGNU2304E.TVP2.C3
NU2292E.M1A FAGNU2272E.M1.C3 FAGNU2305E.M1A.C4
NU2305E.M1.C3 FAGNU228E.M1.C4 FAGNU2306E.M1 FAG
NU2305E.TVP2.C3 FAGNU2304E.TVP2 FAGNU2306E.TVP2.C3
NU2306E.M1A.C3 FAGNU2305E.M1A.C3 FAGNU2307E.M1A.C3
NU2307E.M1 FAGNU2306E.TVP2 FAGNU2308E.M1 FAG
NU2307E.TVP2.C3 FAGNU2307E.M1.C3 FAGNU2308E.TVP2.C3
NU2308E.M1A.C3 FAGNU2308E.TVP2 FAGNU2309E.M1A.C3 FAG
NU2309E.M1 FAGNU2309E.M1A FAGNU2310E.M1A.C3 FAG
NU2309E.TVP2.C3 FAGNU230E.M1.C4 FAGNU2311E.TVP2 FAG
NU230E.M1.C3 FAGNU2310E.M1.C3 FAGNU2312E.M1 FAG
NU2310E.M1 FAGNU2311E.M1A.C3 FAGNU2312E.TVP2.C3 FAG
NU2310E.TVP2.C3 FAGNU2312E.TVP2 FAGNU2313E.M1.C3 FAG
NU2311E.M1.C3 FAGNU2313E.M1 FAGNU2313EK.TVP2 FAG
NU2312E.M1A.C3 FAGNU2313E.TVP2.C3 FAGNU2314E.M1 FAG
NU2312W NSKNU2314E.TVP2 FAGNU2314E.TVP2.C3 FAG
NU2313E.TVP2 FAGNU2315E.M1 FAGNU2315E.M1.C3 FAG
NU2314E.M1.C4 FAGNU2315E.TVP2.C3 FAGNU2315E.TVP2.C4 FAG
NU2315E.TVP2 FAGNU2316E.TVP2 FAGNU2316E.M1 FAG
NU2316E.M1A.C3 FAGNU2317E.M1 FAGNU2316E.TVP2.C3 FAG
NU2317E.TVP2 FAGNU2317E.TVP2.C3 FAGNU2317E.M1.C3 FAG
NU2318E.M1 FAGNU2318E.M1.C3 FAGNU2318E.M1A.C3 FAG
NU2318E.M1A.P63 FAGNU2318E.TVP2 FAGNU2318E.TVP2.C3 FAG
NU2319E.TVP2 FAGNU2319E.TVP2.C3 FAGNU2319E.M1 FAG
NU2320E.M1 FAGNU2320E.M1.C3 FAGNU2320E.M1A FAG
NU2320E.M1A.C4 FAGNU2320E.TVP2 FAGNU2320E.TVP2.C3 FAG
NU2322E.M1A FAGNU2322E.M1A.C3 FAGNU2322E.M1 FAG
NU2324E.M1A.C4 FAGNU2324E.M1 FAGNU2322E.TVP2 FAG
NU2326E.M1.C3 FAGNU2324E.M1A.C5 FAGNU2324E.M1.C3 FAG
NU2326E.M1A.C3 FAGNU2326E.M1.C4 FAGNU2324EM NSK
NU2328E.M1 FAGNU2326E.M1A.C4 FAGNU2326E.M1.QP51
NU232E.M1 FAGNU2328E.M1.C3 FAGNU2326E.MPA.C3 FAG
NU2332E.M1 FAGNU232E.M1.C3 FAGNU2328E.M1.C4 FAG
NU2334EX.M1.C3 FAGNU2330E.M1 FAGNU232E.M1.C4 FAG
NU2338EX.M1.C3 FAGNU2332E.M1.C3 FAGNU2330E.M1.C3 FAG
NU2344EX.M1 FAGNU2336EX.M1 FAGNU2332E.M1.C4 FAG
NU2348EX.M1.C3 FAGNU2340EX.M1 FAGNU2336EX.M1.C3 FAG
NU236E.M1.C4 FAGNU2344EX.M1.C3 FAGNU2340EX.M1.C3 FAG
NU238E.M1.C3 FAGNU2348EX.M1A.C3 NU2344EX.M1A.C3
NU248E.M1 FAGNU2352EX.M1.C3 FAGNU234E.M1 FAG
NU252E.M1.C3 FAGNU236E.M1A.C3 FAGNU236E.M1 FAG
NU260E.M1.C3 FAGNU244E.M1 FAGNU240E.M1 FAG
NU3044M1.R160.240NU248E.M1.C3 FAGNU244E.M1.C3 FAG
NU305E.TVP2 FAGNU256E.M1 FAGNU248E.M1A.C3 FAG
NU306E.M1 FAGNU303E.TVP2 FAGNU256E.M1.C3 FAG
NU306E.TVP2.C3 FAGNU304E.M1 FAGNU303E.TVP2.C3
NU307E.M1 FAGNU305E.TVP2.C3 FAGNU304E.TVP2 FAG
NU307E.TVP2.C3 FAGNU306E.M1.C3 FAGNU305E.M1 FAG
NU308E.M1.C3 FAGNU306EM NSKNU306E.M1A.C3 FAG
NU309E.M1 FAGNU307E.M1.C3 FAGNU306EN.M1A.C3.F59
NU309E.TVP2.C3 FAGNU308E.MPA.P54.S1NU307E.MPA.P63 
NU310E.M1 FAGNU308EW NSKNU308E.TVP2 FAG
NU310E.M1A.C3 FAGNU309E.M1.C3 FAGNU309E.JP1 FAG
NU310EN.M1 FAGNU310E.M1.C3 FAGNU309E.M1.F1.T51F
NU311E.JP1.C3 FAGNU310E.TVP2 FAGNU309EN.TVP2 FAG
NU311E.M1.C3 FAGNU310EN.M1.C3 FAGNU310E.M1.C4.F1
NU311E.TVP2.C3NU311E.JP3 FAGNU310E.TVP2.C3
NU312E.M1.C4.F1NU311E.M1A.C3 FAGNU310EN.TVP2 FAG
NU313E.TVP2 FAGNU311E.TVP2.C4 NU311E.JP3.C3 FAG
NU314E.M1.F1.T51FNU312E.M1 FAGNU311E.M1A.C4 FAG
NU315E.M1 FAGNU312E.M1A.C3NU311EM NSK
NU315E.M1.P64.F1NU313E.TVP2.C3NU312E.M1.C3 FAG
NU316E.M1.C4 FAGNU314E.M1 FAGNU312E.TVP2 FAG
NU316E.TVP2.C3 FAGNU314E.M1A.C3 FAGNU313E.M1 FAG
NU317E.M1 FAGNU314EN.M1.C3 FAGNU313E.TVP2.C4 
NU317E.TVP2 FAGNU315E.M1.C3 FAGNU314E.M1.C3 FAG
NU3184M1A FAGNU315E.M1A.C4 FAGNU314E.TVP2 FAG
NU318E.M1.C4 FAGNU316E.M1.P63 FAGNU315E.M1.C4 FAG
NU318E.MPA.C5.F1NU316E.TVP2.C4 FAGNU315E.TVP2 FAG
NU319E.TVP2 FAGNU317E.M1.C3 FAGNU316E.M1 FAG
NU320E.M1 FAGNU317E.TVP2.C3 FAGNU316E.M1A.C3 FAG
NU320E.M1A.C4NU3188M1 FAGNU317E.M1.C4 FAG
NU322E.M1.C4.F1NU318E.M1.C5.F1NU318E.M1 FAG
NU324E.M1.C4.F1NU318E.TVP2 FAGNU318E.M1A.C3 FAG
NU326E.M1.C4 FAGNU319E.M1 FAGNU318E.TVP2.C3
NU328E.M1.C4.F1NU319E.TVP2.C3NU319E.M1.C3 FAG
NU330E.M1.C4 FAGNU320E.M1.C3 FAGNU320E.M1.C4 FAG
NU332E.M1 FAGNU320E.TVP2 FAGNU320E.TVP2.C3
NU332E.M1A FAGNU321E.M1 FAGNU321E.M1.C3 FAG
NU334E.M1.C3 FAGNU322E.M1 FAGNU322E.M1.C3 FAG
NU340E.M1 FAGNU322E.MPA.C3 FAGNU322E.TVP2 FAG
NU344E.M1.C3 FAGNU324E.M1.F1.T51NU324E.M1 FAG
NU408 FAGNU326E.M1.C4.F1NU324E.TVP2 FAG
NU409M1.C4 FAGNU328E.M1A.C3NU326E.M1 FAG
NU410.C3 FAGNU328W NSKNU326E.TVP2 FAG
NU411M1.C3 FAGNU330E.M1.C4.F1NU328E.M1 FAG
NU412.C4 FAGNU332E.M1.C3 NU328E.TVP2 FAG
NU413 FAGNU332E.M1A.C3 NU330E.M1 FAG
NU413M1.C3 FAGNU334M NSKNU332E.M1.C4 FAG
NU414.C4 FAGNU338E.M1 FAGNU336E.M1 FAG
NU415 FAGNU340E.M1.C3 FAGNU338E.M1.C3 FAG
NU418M1 FAGNU348E.M1 FAGNU348E.M1.C3 FAG
NU419M1.C3 FAGNU407 FAGNU406M1 FAG
NU418M1 FAGNU408.C3 FAGNU407.C3 FAG
NU419M1.C3 FAGNU409 FAGNU408M1.C4 FAG
NU422 FAGNU411 FAGNU409.C3 FAG
NU424M1 FAGNU413.C3 FAGNU410M1 FAG
NUKR40-A FAGNU415.C3 FAGNU411.C3 FAG
NUKR52-A FAGNU416M1 FAGNU412 FAG
NUKR72-A FAGNU417M1 FAGNU412M1.C3 FAG
NUKR80-A-NMT FAGNU418M1.C3 FAGNU414 FAG
NUKR90-X-A FAGNU419M1.C4 FAGNU414M1.C3 FAG
NUKRE40-X-A FAGNU421M1 FAGNU416M1.C3 FAG
NUKRE52-X-A FAGNU424M1.C5 FAGNU417M1.C3 FAG
NUKRE72-X-A FAGNUKR40-X-A FAGNU421M1.C3 FAG
NUKRE90-X-A#E FAGNUKR52-X-A FAGNU426M FAG
NUP205E.TVP2 FAGNUKR72-X-A FAGNUKR35-A#E FAG
NUP207E.TVP2 FAGNUKR80-X-A FAGNUKR47-A FAG
NUP208E.TVP2 FAGNUKRE35-A FAGNUKR62-A#E FAG
NUP209EN.TVP2 FAGNUKRE47-A FAGNUKR72-X-A#E FAG
NUP211E.M1 FAGNUKRE62-A FAGNUKR90-A FAG
NUP212E.M1 FAGNUKRE80-A FAGNUKRE35-X-A FAG
NUP213E.TVP2 FAGNUP203E.TVP2 FAGNUKRE47-X-A FAG
NUP214E.M1.C3 FAGNUP205E.TVP2.C3NUKRE62-X-A FAG
NUP215E.M1.C3 FAGNUP207E.TVP2.C3NUKRE80-X-A FAG
NUP216E.TVP2 FAGNUP208E.TVP2.C3NUP204E.TVP2 FAG
NUP217EN.M1.C3 FAGNUP210E.M1 FAGNUP206E.TVP2 FAG
NUP218E.TVP2.C3NUP211E.TVP2 FAGNUP208E.M1 FAG
NUP2203E.TVP2.C3NUP212E.TVP2 FAGNUP209E.TVP2 FAG
NUP2206E.M1 FAGNUP213E.TVP2.C3NUP210E.TVP2 FAG
NUP2207E.TVP2.C3NUP214E.TVP2 FAGNUP211E.TVP2.C3
NUP2208E.TVP2.C3NUP215E.TVP2 FAGNUP212E.TVP2.C3
NUP220E.M1 FAGNUP216E.TVP2.C3NUP213EN.M1.C3
NUP2210E.TVP2 FAGNUP218E.M1 FAGNUP214E.TVP2.C3
NUP2211E.TVP2.C3NUP219E.TVP2 FAGNUP215E.TVP2.C3
NUP2213E.TVP2 FAGNUP2204E.TVP2NUP217E.TVP2 FAG
NUP2214E.TVP2.C3NUP2206E.TVP2NUP218E.M1.C3 FAG
NUP2216E.M1 FAGNUP2208E.M1 FAGNUP219E.TVP2.C3 
NUP2217E.M1.C3 FAGNUP2209E.M1.C3NUP2205E.TVP2 FAG
NUP2218E.TVP2 FAGNUP220E.M1.C3 FAGNUP2206E.TVP2.C3 
NUP221E.TVP2 FAGNUP2210E.TVP2.C3NUP2208E.M1.C3 FAG
NUP2222E.TVP2 FAGNUP2212E.M1.C3NUP2209E.TVP2 FAG
NUP2228E.M1 FAGNUP2213E.TVP2.C3NUP220E.TVP2 FAG
NUP222E.TVP2 FAGNUP2215E.M1A.C3NUP2211E.M1 FAG
NUP224E.TVP2.C3NUP2216E.TVP2 FAGNUP2212E.TVP2 FAG
NUP228E.M1.C3 FAGNUP2217E.M1.C3.F1NUP2214E.M1.C3
NUP2305E.TVP2.C3NUP2218E.TVP2.C3NUP2215E.TVP2 FAG
NUP2307E.TVP2.C3NUP2220E.M1.C3 FAGNUP2216E.TVP2.C3
NUP2309E.M1 FAGNUP2224E.M1 FAGNUP2217E.TVP2 FAG
NUP230E.M1 FAGNUP2228E.M1.C3 FAGNUP2219E.M1.C3
NUP2310E.M1.C3NUP224E.M1 FAGNUP2220E.TVP2
NUP2311E.TVP2.C3NUP226E.M1 FAGNUP2224E.TVP2

Liên quan

Vòng Bi Đũa NSK
Vui lòng liên hệ

Vòng Bi Đũa NSK

Hỗ trợ trực tuyến

VINDEC CO., LTD

Tel: (084) 24 6666 6667
Hotline: 0975 680 441

E: info@vindec.vn
E: Sales01@vindec.vn

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Tel: (84) 24 6666 6667
Hotline: 0975 680 441
E-Mail
 Sales01@vindec.vn

vindec

Tel: (84) 24 6666 6667
Hotline: 0975 680 441

E-mail: info@vindec.vn
E-mail: Sales01@vindec.vn
HÀ NỘI: Số 11, Ngõ 139, Đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.