Vòng Bi Côn FAG

Contact

Vòng Bi Côn FAG

Con lăn hình nón (côn)                                   
Loại ổ này có khả năng chịu tải hướng kính và hướng trục (trên một hướng) rất cao.
Nón (vòng trong) và cup (vòng ngoài) được thiết kế tách rời và trang bị độc lập.
Góc tiếp xúc: bình thường, trung bình và gốc sâu.
Chúng thường được lắp thành đôi giống như vòng bi đỡ chặn.
Ổ đũa côn có loại 1 dãy, 2 dãy và 4 dãy.
Ứng dụng:  chất dẻo / thiết bị định hình kim loại
Dãy số trên vòng bi: 329xx, 320xx, 330xx, 331xx, 302xx, 322xx, 332xx, 303xx, 323xx

 

30202A FAG 30203A FAG 30203CZ FAG
30205A FAG 30204A FAG 30204CZ FAG
30206A FAG 30205CZ FAG 30205DY FAG
30207CZ FAG 30206CZ FAG 30210CZ FAG
30208CZ FAG 30207DY FAG 30211A.P5 FAG
30209A.P5 FAG 30208DY FAG 30212DY FAG
30210A.P5 FAG 30209CZ FAG 30215A FAG
30213A FAG 30210CY FAG 30217A FAG
30214A.P5 FAG 30211A FAG 30218A.P5 FAG
30216A FAG 30212A FAG 30222A.P5 FAG
30219A FAG 30213A.P5 FAG 30224A.P5 FAG
30220A.A220.270.N11CA 30218A FAG 30230A FAG
30224A FAG 30219A.P5 FAG 30302A FAG
30226A FAG 30220A.P5 FAG 30304A FAG
30238 FAG 30222A FAG 30306A FAG
30244A FAG 30224A.A230.280.N11CA 30307A FAG
30303A FAG 30226A.P5 FAG 30308A FAG
30305A FAG 30234A FAG 30312A FAG
30306DY FAG 30248 FAG 30324A FAG
30314A FAG 30303CZ FAG 32004X FAG
30322A FAG 30305CZ FAG 32006X FAG
30332A FAG 30308DY FAG 32008CZ FAG
32005X FAG 30309DY FAG 32009XA FAG
32007X FAG 30310DY FAG 32010X.P5 FAG
32008XA.P5 FAG 30313A FAG 32011X.P5 FAG
32010CZ FAG 30316A FAG 32012XDY FAG
32011CY FAG 30318A FAG 32014X.P5 FAG
32012X FAG 30320A FAG 32016X.P5 FAG
32013X.P5 FAG 30334A FAG 32018XA.P5 FAG
32015X.P5 FAG 32004CZ FAG 32020X.P5 FAG
32017X.P5 FAG 32006CZ FAG 32024X.A230.280.N11CA
32019XA.P5 FAG 32007X.P5 FAG 32028X FAG
32021X.P5 FAG 32009CZ FAG 32032X FAG
32026X FAG 32010X FAG 32034X.A330.380.N11CA
32030X FAG 32011X FAG 32038X FAG
32032X.A300.350.N11CA 32012X.P5 FAG 32044X.A400.450.N11CA
32036X.A320.370.N11CA 32014X FAG 32056X FAG
32044X FAG 32016X FAG 32064X.A600.650.N11CA
32048X FAG 32018XA FAG 32206A FAG
32060X FAG 32020X FAG 32207DY FAG
32205A FAG 32024X FAG 32209A FAG
32207A FAG 32026X.P5 FAG 32210CY FAG
32208CZ FAG 32030X.P5 FAG 32212A FAG
32209CZ FAG 32032X.P5 FAG 32214A FAG
32211A.P5 FAG 32036X.P5 FAG 32216A FAG
32213A FAG 32044X.A200.250.N11BB 32217A.P5 FAG
32215A FAG 32052X FAG 32219A FAG
32217A FAG 32064X FAG 32222A FAG
32218A.P5 FAG 32205B FAG 32224A.A230.280.N11CA
32220A.P5 FAG 32207CZ FAG 32228A FAG
32222A.P5 FAG 32208DY FAG 32232A FAG
32226A FAG 32210A FAG 32238A FAG
32230A FAG 32211DY FAG 32248A FAG
32236A FAG 32213A.P5 FAG 32304CZ FAG
32244A FAG 32215A.P5 FAG 32306CZ FAG
32303A FAG 32217A.A220.270.N11CA 32307CY FAG
32305CZ FAG 32218DY FAG 32308CY FAG
32307A FAG 32221A FAG 32310B FAG
32308A FAG 32224A FAG 32312A FAG
32309BA FAG 32226A.A250.300.N11CA 32314A FAG
32311A FAG 32230A.A280.330.N11CA 32315B FAG
32313A FAG 32236A.A330.380.N11CA 32317B FAG
32314DY FAG 32244A.A400.450.N11CA 32321A FAG
32316B FAG 32304A FAG 32328A FAG
32319A FAG 32306A FAG 33011CY FAG
32324 FAG 32307B FAG 33110CY FAG
32940A FAG 32308B.W10B FAG 33207CZ FAG
33102Z FAG 32310A FAG 3322M.C3 FAG
33205DY FAG 32311B FAG 32326 FAG
33209CY FAG 32313BA FAG 33010CY FAG
33108CZ FAG 32315A FAG 33208CZ FAG
33206CZ FAG 32317A FAG 33205CZ FAG
33210CY FAG 32320A FAG 32211A FAG
30203DY FAG 30319A FAG 32212DY FAG
30207A FAG 30330A FAG 32214A.P5 FAG
30208A FAG 32005CZ FAG 32216A.P5 FAG
30209A FAG 32007CZ FAG 32218A FAG
30210A FAG 32008XA FAG 32220A FAG
30210DY FAG 32009XA.P5 FAG 32222A.A230.280.N11CA
30211DY FAG 32010XDY FAG 32224A.P5 FAG
30214A FAG 32011XDY FAG 32228A.A250.300.N11CA
30217DY FAG 32013X FAG 32234A FAG
30220A FAG 32015X FAG 32240A FAG
30221A FAG 32017X FAG 32248A.A450.500.N11CA
30228A FAG 32019XA FAG 32305A FAG
30236A FAG 32021X FAG 32306DY FAG
30240A FAG 32024X.P5 FAG 32307CZ FAG
30302CZ FAG 32028X.P5 FAG 32309A FAG
30304CZ FAG 32032X.A280.330.N11CA 32310DY FAG
30306CZ FAG 32036X FAG 32312BA FAG
30307CZ FAG 32040X FAG 32314BA FAG
30308CZ FAG 32044X.P5 FAG 32316A FAG
30309A FAG 32056X.A500.550.N11CA 32318A FAG
30310A FAG 32203A FAG 32322A FAG
30311A FAG 32206CZ FAG 32330A FAG
30315A FAG 32208A FAG 33022RS FAG
30317A FAG 32209A.P5 FAG
Zalo
Hotline