Vòng Bi Tiếp Xúc Góc 2 Dãy FAG

Contact

Vòng Bi Tiếp Xúc Góc 2 Dãy FAG

Vòng Bi Tiếp Xúc Góc 2 Dãy
Về cơ bản, vòng bi tiếp xúc góc hai dãy thực ra là hai vòng bi tiếp xúc góc một dãy được lắp lưng vì chúng chỉ có một vòng trong và một đệm ngoài, mỗi vòng đều có hai mặt rãnh lăn.

Ứng dụng :
Máy bơm ly tâm.
Motơ điện
Máy thổi và quạt điện
Dãy số trên vòng bi : 52xx, 53xx, 32xx, 33xx

 

320/32X FAG 3200-2RS FAG 3200-2RS.E55EB FAG 3200-2Z FAG
3200B.2ZR.TVH FAG 3200B.TVH FAG 3200B.TVH.C3 FAG 3200BB.2ZR.TVH FAG
3200BB.TVH FAG 3200BB.TVH.C3 FAG 3201-2RS FAG 3201-2Z FAG
3201B.2RSR.TVH FAG 3201B.2ZR.TVH FAG 3201B.TVH FAG 3201B.TVH.C3 FAG
3201BB.2RSR.TVH FAG 3201BB.2ZR.TVH FAG 3201BB.TVH FAG 3201BB.TVH.C3 FAG
3202-2RS FAG 3202-2Z FAG 3202B.2RSR.TVH FAG 3202B.2ZR.TVH FAG
3202B.TVH FAG 3202B.TVH.C3 FAG 3203-2Z FAG 32034X FAG
3203B.2RSR.TVH FAG 3203B.2ZR.TVH FAG 3203B.TVH FAG 3203B.TVH.C3 FAG
3204-2RS FAG 3204-2Z FAG 3204B.2RSR.TVH FAG 3204B.2ZR.TVH FAG
3204B.TVH FAG 3204B.TVH.C3 FAG 3205 FAG 3205-2Z FAG
3205B.2RSR.TVH FAG 3205B.2ZR.TVH FAG 3205B.TVH FAG 3205B.TVH.C3 FAG
3206-2RS FAG 3206-2Z FAG 3206B.2RSR.TVH FAG 3206B.2ZR.TVH FAG  
3206B.TVH FAG 3206B.TVH.C3 FAG 3207-2RS FAG 3207-2Z FAG
3207B.2RSR.TVH FAG 3207B.2ZR.TVH FAG 3207B.TVH FAG 3207B.TVH.C3 FAG
3208-2RS FAG 3208-2Z FAG 3208B.2RSR.TVH FAG 3208B.2ZR.TVH FAG
3208B.TVH FAG 3208B.TVH.C3 FAG 3209-2RS FAG 3209-2Z FAG
3209B.2RSR.TVH FAG 3209B.2ZR.TVH FAG 3209B.TVH FAG 3209B.TVH.C3 FAG
3210 FAG 3210-2RS FAG 3210-2Z FAG 3210B.2RSR.TVH FAG
3210B.2RSR.TVH.C3 FAG 3210B.2ZR.TVH FAG 3210B.TVH FAG 3210B.TVH.C3 FAG
3211#N FAG 3211-2RS FAG 3211-2Z FAG 3211-2Z-C3#N *12 FAG
3211B.2RSR.TVH FAG 3211B.TVH FAG 3211B.TVH.C3 FAG 3212-2RS FAG
3212-2Z FAG 3212B.2RSR.TVH FAG 3212B.TVH FAG 3212B.TVH.C3 FAG
3213-2RS FAG 3213-2Z FAG 3213B.TVH FAG 3213B.TVH.C3 FAG
3214-2RS FAG 3214-2Z FAG 3214B.2RSR.TVH FAG 3214B.TVH FAG
3214B.TVH.C3 FAG 3215-2RS FAG 3215-2Z FAG 3215B.TVH FAG
3215B.TVH.C3 FAG 3216-2RS FAG 3216-2Z FAG 3216B.2ZR.TVH FAG
3216B.TVH FAG 3216B.TVH.C3 FAG 3217-2RS FAG 3217-2Z FAG
3217.C3 FAG 3218-2RS#E FAG 3218.C3 FAG 3218M FAG
3219M FAG 3219M.C3 FAG 3220-2RS FAG 3220-2Z#N FAG
3220.C3 FAG 3221M FAG 3222M FAG 3222M.C3 FAG
3301#E FAG 3301-2RS#N5 FAG 3301-2Z#N5 FAG 3302-2Z FAG
3302B.TVH FAG 3302B.TVH.C3 FAG 3303-2RS FAG 3303-2Z.E55EB FAG
3303B.TVH FAG 3303B.TVH.C3 FAG 3304-2RS FAG 3304B.2RSR.TVH FAG
3304B.2ZR.TVH FAG 3304B.TVH FAG 3304B.TVH.C3 FAG 3305-2RSR#E FAG
3305-2Z#E FAG 3305B.2RSR.TVH FAG 3305B.2ZR.TVH FAG 3305B.TVH FAG
3305B.TVH.C3 FAG 3305DA.578845 FAG 3306-2RS#E FAG 3306-2Z FAG
3306B.2RSR.TVH FAG 3306B.2ZR.TVH FAG 3306B.TVH FAG 3306B.TVH.C3 FAG
3306DA FAG 3307-2RS FAG 3307-2Z FAG 3307-2Z-C3 FAG
3307B.2RSR.TVH FAG 3307B.2ZR.TVH FAG 3307B.TVH FAG 3307B.TVH.C3 FAG
3307DA FAG 3308B.2RSR.TVH FAG 3308B.2ZR.TVH FAG 3308B.TVH FAG
3308B.TVH.C3 FAG 3308DA.MA FAG 3309-2RS FAG 3309-2RS-C3#N2 FAG
3309-2Z#E FAG 3309-2Z-C3 FAG 3309B.2RSR.TVH FAG 3309B.TVH FAG
3309B.TVH.C3 FAG 3309DA FAG 3309DA.MA FAG 3310-2RS FAG
3310-2RS-C3 FAG 3310-2Z-C3#E FAG 3310B.2RSR.TVH FAG 3310B.TVH FAG
3310B.TVH.C3 FAG 3310DA.MA FAG 3311-2RS FAG 3311-2Z FAG
3311B.2RSR.TVH FAG 3311B.TVH FAG 3311B.TVH.C3 FAG 3311DA.MA FAG
3312-2RS#N FAG 3312-2RS-C3.E55EB FAG 3312-2Z#E FAG 3312-2Z-C3 FAG
3312B.TVH FAG 3312B.TVH.C3 FAG 3313-2RS#N5 FAG 3313-2RS-C3#E FAG
3313-2Z#E FAG 3313-2Z-C3.E55ES FAG 3313B.TVH FAG 3313B.TVH.C3 FAG
3313DA FAG 3314-2RS#E FAG 3314-2Z FAG 3314.C3 FAG
3314.C4 FAG 3314DA FAG 3315.C3 FAG 3316.C3 FAG
3317DA.521521 FAG 3317M FAG 3317M.C3 FAG 3318.C3 FAG
3318.C4 FAG 3318M FAG 3318M.C3 FAG 3319M FAG
3319M.C3 FAG 3320M FAG 3320M.C3 FAG 3322M FAG
       
Zalo
Hotline