Vòng Bi Tiếp Xúc Góc 4 Điểm FAG

Contact

Vòng Bi Tiếp Xúc Góc 4 Điểm FAG
Vòng ngoài và vòng trong của loại này có thể tách rời riêng lẻ vì vòng trong được chia nửa trên mặt phẳng xuyên tâm.
Có thể chịu tải hướng trục từ hai hướng
Vòng bi có góc truyền lực (góc tiếp xúc) 35o
Có thể thay thế cho hai vòng bi đỡ chặn ghép giáp mặt hay giáp lưng
Vòng cách làm bằng đồng được sử dụng rất phổ biến
Dãy số trên vòng bi: QJ10xx, QJ2xx, QJ3xx

QJ1244N2MPA, QJ1248MPA,QJ1252MPA, QJ1952N2MPA, QJ205MPA, QJ206MPA, QJ207MPA, QJ207MPAT42A, QJ208MPA, QJ208TVP, QJ209MPA, QJ209MPAC3, QJ209TVP, QJ209TVPC2, QJ209TVPC3, QJ210MPA, QJ211MPA, QJ211MPAC3, QJ211TVP, QJ212MPA, QJ212TVP, QJ213MPA, QJ213MPAC3, QJ213N2MPAT42A, QJ214MPA, QJ214MPAC3, QJ214TVP, QJ215MPA, QJ215TVP, QJ216MPA, QJ217MPA, QJ218N2MPA, QJ219N2MPA, QJ219N2MPAC3, QJ220N2MPA, QJ220N2MPAC3, QJ220N2MPAC4F59, QJ221N2MPA, QJ222N2MPA, QJ222N2MPAC3, QJ222N2MPAC4F59, QJ224N2MPA, QJ224N2MPAC3, QJ226N2MPA, QJ226N2MPAC3, QJ226N2MPAC4F59, QJ228N2MPA, QJ228N2MPAC3, QJ230N2MPA, QJ230N2MPAC3, QJ232N2MPA, QJ232N2MPAC3, QJ232N2MPAC4F59, QJ234N2MPA, QJ236N2MPA, QJ238N2MPA, QJ240N2MPA, QJ240N2MPAC3, QJ244N2MPA, QJ244N2MPAC3, QJ248N2MPA, QJ248N2MPAC3, QJ252N2MPA, QJ304MPA, QJ304MPAT42A, QJ305MPA, QJ305TVP, QJ306MPA , QJ306MPAC3, QJ306TVP, QJ306TVPC3, QJ307MPA, QJ307MPAT42A, QJ307TVP, QJ308MPA, QJ308TVP, QJ309MPA, QJ309MPAC3, QJ309MPAT42A, QJ309TVP, QJ309TVPC2, QJ309TVP.C3, QJ310MPA, QJ310MPAC3, QJ310MPAT42A, QJ311MPA, QJ311MPAC3, QJ311MPAT42A, QJ311N2MPAT42A, QJ312MPA, QJ312N2MPAC3, QJ313MPA, QJ313MPAC3, QJ313MPAT42A, QJ313N2MPA, QJ314MPA, QJ314MPAC3, QJ315N2MPA, QJ315N2MPAC3, QJ315N2MPAT42A, QJ316N2MPA, QJ317N2MPA, QJ317N2MPAC3, QJ318N2MPA, QJ319N2MPA, QJ319N2MPAC3, QJ319N2MPAT42A, QJ320N2MPA, QJ320N2MPAT42A, QJ322N2MPA, QJ322N2MPAC3, QJ324N2MPA, QJ326N2MPA, QJ326N2MPAC3, QJ328N2MPA, QJ330N2MPA, QJ332N2MPA, QJ334N2MPA, QJ336N2MPA, QJ338N2MPA, QJ340N2MPAC3 , QJ344N2MPA

Zalo
Hotline