Vòng Bi Tang Trống NSK

Contact

Vòng Bi Tang Trống NSK

Vòng bi loại này có hai dãy con lăn hình tang trống ở giữa có hai mặt lăn và vòng ngoài có một mặt lăn hình cầu. Vì tâm của mặt cầu trên vòng ngoài trùng với trục của ổ nên chúng có khả năng tự lựa rất tốt như vòng bi cầu tự lựa.
Có thể chịu tải dọc trục trên cả hai hướng.
Sử dụng tốt khả năng lệch trục và không thẳng hàng (cho đến 1.5o )
Thích hợp sử dụng tải nặng và tải va đập

Ứng dụng:
Máy trong ngành công nghiệp thép
Máy trong ngành công nghiệp giấy
Máy đúc khuôn

Dãy số trên vòng bi : 230xx, 231xx, 222xx, 232xx, 213xx, 223xx

 

21304CDE4 22205CE4 22308EAE4 23020CDE4
21305CDE4 22205CKE4S11 22308EAKE4 23020CDKE4
21305CDKE4 22206CE4 22309EAE4 23022CDE4
21306CDE4 22206CKE4S11 22309EAKE4 23022CDKE4
21306CDKE4 22207CE4 22310EAE4 23024CDE4
21307CDE4 22207CKE4S11 22310EAKE4 23024CDKE4
21307CDKE4 22228CDE4 22311EAE4 23026CDE4
21308EAE4 22228CDKE4 22311EAKE4 23026CDKE4
21308EAKE4 22230CDE4 22312EAE4 23028CDE4
21309EAE4 22230CDKE4 22312EAKE4 23028CDKE4
21309EAKE4 22232CDE4 22313EAE4 23030CDE4
21310EAE4 22232CDKE4 22313EAKE4 23030CDKE4
21310EAKE4 22234CDE4 22314EAE4 23032CDE4
21311EAE4 22234CDKE4 22314EAKE4 23032CDKE4
21311EAKE4 22236CDE4 22315EAE4 23034CDE4
21312EAE4 22236CDKE4 22315EAKE4 23034CDKE4
21312EAKE4 22208EAE4 22316EAE4 23036CDE4
21313EAE4 22208EAKE4 22316EAKE4 23036CDKE4
21313EAKE4 22209EAE4 22317EAE4 23022CAME4
21314EAE4 22209EAKE4 22317EAKE4 23022CAMKE4
21314EAKE4 22210EAE4 22318EAE4 23024CAME4
21315EAE4 22210EAKE4 22318EAKE4 23024CAMKE4
21315EAKE4 22211EAE4 22319EAE4 23026CAME4
21316EAE4 22211EAKE4 22319EAKE4 23026CAMKE4
21316EAKE4 22212EAE4 22320EAE4 23028CAME4
21317EAE4 22212EAKE4 22320EAKE4 23028CAMKE4
21317EAKE4 22213EAE4 22322EAE4 23030CAME4
21318EAE4 22213EAKE4 22322EAKE4 23030CAMKE4
21318EAKE4 22214EAE4 22324EAE4 23032CAME4
21316CAME4 22214EAKE4 22324EAKE4 23032CAMKE4
21316CAMKE4 22215EAE4 22308CAME4 23034CAME4
21318CAME4 22215EAKE4 22308CAMKE4 23034CAMKE4
21318CAMKE4 22216EAE4 22309CAME4 23036CAME4
21319CAME4 22216EAKE4 22309CAMKE4 23036CAMKE4
21319CAMKE4 22217EAE4 22310CAME4 23038CAME4
21320CAME4 22217EAKE4 22310CAMKE4 23038CAMKE4
21320CAMKE4 22218EAE4 22311CAME4 23040CAME4
21322CAME4 22218EAKE4 22311CAMKE4 23040CAMKE4
21322CAMKE4 22219EAE4 22312CAME4 22224CAME4
22324CAMKE4 22219EAKE4 22312CAMKE4 22224CAMKE4
22326CAME4 22220EAE4 22313CAME4 22226CAME4
22326CAMKE4 22220EAKE4 22313CAMKE4 22226CAMKE4
22328CAME4 22222EAE4 22314CAME4 22228CAME4
22328CAMKE4 22222EAKE4 22314CAMKE4 22228CAMKE4
22330CAME4 22224EAE4 22315CAME4 22230CAME4
22330CAMKE4 22224EAKE4 22315CAMKE4 22230CAMKE4
22332CAME4 22226EAE4 22316CAME4 22232CAME4
22332CAMKE4 22226EAKE4 22316CAMKE4 22232CAMKE4
22334CAME4 22211CAME4 22317CAME4 22234CAME4
22334CAMKE4 22211CAMKE4 22317CAMKE4 22234CAMKE4
22336CAME4 22212CAME4 22318CAME4 22236CAME4
22336CAMKE4 22212CAMKE4 22318CAMKE4 22236CAMKE4
22338CAME4 22213CAME4 22319CAME4 22238CAME4
22338CAMKE4 22213CAMKE4 22319CAMKE4 22238CAMKE4
22340CAME4 22214CAME4 22320CAME4 22240CAME4
22340CAMKE4 22214CAMKE4 22320CAMKE4 22240CAMKE4
23120CE4 23124CAMKE4 22219CAME4 23236CKE4
23120CKE4 23126CAME4 22219CAMKE4 23238CE4
23122CE4 23126CAMKE4 22220CAME4 23238CKE4
23122CKE4 23128CAME4 22220CAMKE4 23240CE4
23124CE4 23128CAMKE4 22222CAME4 23240CKE4
23124CKE4 23130CAME4 22222CAMKE4 23222CAME4
23126CE4 23130CAMKE4 23218CE4 23222CAMKE4
23126CKE4 23132CAME4 23218CKE4 23224CAME4
23128CE4 23132CAMKE4 23220CE4 23224CAMKE4
23128CKE4 23134CAME4 23220CKE4 23226CAME4
23130CE4 23134CAMKE4 23222CE4 23226CAMKE4
23130CKE4 23136CAME4 23222CKE4 23228CAME4
23132CE4 23136CAMKE4 23224CE4 23228CAMKE4
23132CKE4 23138CAME4 23224CKE4 23230CAME4
23134CE4 23138CAMKE4 23226CE4 23230CAMKE4
23134CKE4 23140CAME4 23226CKE4 23232CAME4
23136CE4 23140CAMKE4 23228CE4 23232CAMKE4
23136CKE4 22215CAME4 23228CKE4 23234CAME4
23138CE4 22215CAMKE4 23230CE4 23234CAMKE4
23138CKE4 22216CAME4 23230CKE4 23236CAME4
23140CE4 22216CAMKE4 23232CE4 23236CAMKE4
23140CKE4 22217CAME4 23232CKE4 23238CAME4
23122CAME4 22217CAMKE4 23234CE4 23238CAMKE4
23122CAMKE4 22218CAME4 23234CKE4 23240CAME4
23124CAME4 22218CAMKE4 23236CE4 23240CAMKE4
  22322CAMKE4 22324CAME4 22322CAME4
Zalo
Hotline