Vòng Bi Đũa NSK

Contact

Vòng Bi Đũa NSK

Khả năng chịu tải hướng tâm rất cao.
Thích hợp cho tốc độ cao.
Một số vòng bi đũa không có gờ ở vòng trong hoặc vòng ngoài, cho nên các vòng đó có thể di chuyển tương đối với nhau theo hướng dọc trục. Những vòng bi này thường được sử dụng vào chức năng ổ tự do.
Tất cả vòng trong và vòng ngoài đều có thể tách rời.
Một vài kiểu NU, NJ, NUP, N, NF cho vòng bi một dãy, và NNU, NN cho vòng bi hai dãy.

Ứng dụng :
Động cơ điện lớn
Hộp số ô tô, máy ép
Trục quay máy công cụ

Dãy số và ký tự trên vòng bi : NUxx, NJxx, NUPxx, Nxx, NFxx
- Dẫy Số Nxx: N N204W, N205W, N206W, N207W, N208W, N209W, N210W, N211W, N212W, N213W, N214W, N215W, N216M, N216W, N217M, N217W, N218W, N219M, N219W, N220M, N220W, N221M, N221W, N222M, N222W, N224M, N224W, N226M, N226W, N228M, N228W, N230M, N230W, N304W, N305W, N306M, N306W, N307M, N307W, N308M, N308W, N309M, N309W, N310M, N310W, N311M, N311W, N312M, N312W, N313MC3E, N313W, N314M, N314W, N315M, N315W, N316M, N316W, N317M, N317W, N318M, N318W, N319M, N319W, N320M, N320W, N321M, N321W, N322M, N322W, N324M, N324W, N326M, N328M, N330M, N405W, N406W, N407W, N408W, N409W, N410W, N412W, N413M, N414M, N415M, N416M, N417M, N418M.

- Dẫy Số NFxx: NF204W, NF205W, NF206W, NF207W, NF208W, NF209W, NF210M, NF210W, NF211M, NF211W, NF212M, NF212W, NF213M, NF213W, NF214M, NF214W, NF215M, NF215W, NF216M, NF216W, NF217M, NF217W, NF218M, NF218W, NF219M, NF219W, NF220M, NF220W, NF221M, NF221W, NF222M, NF222W, NF224M, NF224W, NF226M NSK NF226W, NF228M NSK, NF228W NSK NF230M NSK NF230W NSK NF304W, NF305W, NF306M, NF306W, NF307M, NF307W, NF308M, NF308W, NF309M, NF309W, NF310M, NF310W, NF311M, NF311W, NF312M, NF312W, NF313M, NF313W, NF314M, NF314W, NF315M, NF315W, NF316M, NF316W, NF317M, NF317W, NF318M, NF318W, NF319W, NF320M, NF320W, NF321W, NF322M, NF322W, NF324M, NF324W, NF326M, NF328M, NF330M, NF405W, NF406W, NF407W, NF408W, NF409W, NF410W, NF411W, NF412W, NF413M, NF414M.

- Dẫy Số NJxx: NJ205EW, NJ204M, NJ204W, NJ205E.M1, NJ207EW, NJ206EM,  NJ206EW, NJ205EMC3E, NJ209EW, NJ208EM, NJ208EW, NJ207EMC3, NJ211EW, NJ210EM, NJ210EW, NJ209EM, NJ213EM, NJ213EW, NJ212EM, NJ211EM, NJ214W, NJ216W, NJ215EM, NJ212EW, NJ216EMC3E, NJ218EM, NJ218W, NJ214EM , NJ217W, NJ2207W, NJ2206W, NJ215W, NJ219W, NJ2208W, NJ220EM, NJ219EM , NJ2205W, NJ2209W, NJ2210W, NJ220W, NJ2208EMC3 NJ2210EM, NJ2215W, NJ2211EM, NJ2211W, NJ2213W, NJ2217EMC3, NJ2211EM , NJ2212W, NJ2215EMC3 NJ2220W, NJ2212EM, NJ2213MC3,  NJ2216W, NJ2224W, NJ2214EM, NJ2214W, NJ2218W, NJ222EM, NJ2217W, NJ2216EM, NJ2220EM, NJ2306W, NJ2219W, NJ2218EM, NJ2228W, NJ2308W, NJ221EM, NJ221W, NJ226W, NJ2315EMC3 NJ2222EM, NJ2222W, NJ228W, NJ2317EMC3, NJ2226EM , NJ2226W, NJ2305W, NJ2318W, NJ222W, NJ2228M, NJ230W, NJ2319W, NJ2230M, NJ226EM, NJ2312W, NJ234M, NJ224W, NJ228M, NJ2314W, NJ236M, NJ2307W , NJ2309W, NJ2318EMC3, NJ305EW, NJ2310W, NJ230M, NJ2319EMC3, NJ306EW, NJ2313EMC3, NJ2313W, NJ2322EM, NJ312W,  NJ2315W, NJ2314EM, NJ2328M, NJ313EM, NJ2316EMC3, NJ2316W, NJ232M, NJ317W, NJ2317W, NJ2320W, NJ238M, NJ319EM, NJ2320EMC3, NJ2324EM, NJ305EM, NJ320EM, NJ304MC3, NJ2330M, NJ306EM, NJ324EM, NJ309EM, NJ240M, NJ307EW, NJ326W, NJ310EM, NJ304W, NJ308EW, NJ330M, NJ313W, NJ307EM, NJ311EW, NJ406W, NJ320W, NJ308EM, NJ312EM, NJ411W, NJ321EM , NJ309EW, NJ314W, NJ413W, NJ322EM , NJ310EW, NJ315W, NJ414W, NJ324W, NJ311EM, NJ316W

- Dẫy Số NUxxx: NU1005, NJ328M, NJ314EM, NJ317EM, NU1008, NJ334M, NJ315EM, NJ318W, NU1012, NJ338M, NJ316EM, NJ326M, NU1015, NJ405W, NJ318EM, NJ332M, NU1019, NU1007, NJ321W, NJ336M, NU1020, NU1011, NJ322W, NJ340M, NU204W, NU1014, NJ407W, NJ408W, NU206EM, NU1018, NJ415W, NJ409W, NU207EW, NU1026, NJ416W, NJ410W, NU208EM, NU1028, NN3016MBKRCC1P4, NJ412W, NU209EM, NU1032, NU1006, NN3019MBKRCC1P4 NU210EM, NU1034, NU1010, NU1009, NU212EM, NU205EM, NU1017, NU1013, NU213EM, NU206EW, NU1022, NU1016, NU214W, NU210EW, NU1024, NU1021, NU218EM, NU211EM, NU1036, NU203W, NU2207EM, NU212EW, NU1038, NU204M, NU2208W, NU213EW, NU1040, NU207EM, NU2209EM, NU216EM, NU205EW, NU214EM, NU220W, NU217EM, NU208EW, NU215W, NU2211E, NU218W, NSK, NU209EW NSK NU219W NSK NU2212EM NU2206EM NSK, NU211EW NSK NU2205W, NU2215W, NU2207W, NU215EM, NU220EM, NU2219EM, NU2209W, NU216W, NU2210W, NU221EM, NU2211W, NU217W, NU2213W, NU2220W, NU2212W, NU219EM, NU2215EM, NU2224EM, NU2214W, NU2205EM, NU2218W, NU2226W, NU2216EM, NU2206W, NU2226EM, NU2228EM, NU2217W, NU2213EM, NU2305W NSK NU222EM NSK NU2219W NSK, NU2216W NSK NU2307W NSK NU228EM NSK NU221W NSK, NU2218EM NSK NU2309EM NSK NU2309W NSK NU2222EM NSK, NU2222W NSK NU2310EM NSK NU230M NSK NU2224W NSK, NU2230EM NSK NU2311W NSK NU2310W NSK NU2228W NSK, NU2236EM NSK NU2313W NSK NU2317EM NU222W NSK, NU224W NSK NU2315W NSK NU2319EM NU224EM NSK, NU226W NSK NU2318W NSK NU236EM NSK NU226EM NSK, NU2311EM NSK NU2321EMC3 NU305EM NSK NU228W NSK, NU2313EM NSK NU238EM NSK NU307EW NSK NU2306W NSK, NU2314W NSK NU304W NSK NU314W NSK NU2308W NSK, NU2315EM NSK NU306EM NSK NU316EM NSK NU230W NSK, NU2316W NSK NU307EM NSK NU317EM NSK NU2312EM NSK, NU2318EM NSK NU308EW NSK NU319EM NSK NU2317W NSK, NU2320W NSK NU309EM NSK NU330M NSK NU2319W NSK, NU2322EM NSK NU312W NSK NU332M NSK NU2320EM NSK, NU232EM NSK NU315W NSK NU340M NSK NU2326EM NSK, NU234M NSK NU322W NSK NU409W NSK NU2328EM NSK, NU240EM NSK NU324W NSK NU413M NSK NU2330EM NSK, NU304M NSK NU326W NSK NU415M NSK NU305EW NSK, NU308EM NSK NU406M NSK NU419M NSK NU306EW NSK, NU311EW NSK NU409MC3 NSK NU420M NSK NU309EW NSK, NU312EM NSK NU410M NSK NU424M NSK NU310EM NSK, NU313W NSK NU411W NSK NU412W NSK NU310EW NSK, NU314EM NSK NU412M NSK NU414W NSK NU313EM NSK, NU315EM NSK NU413W NSK NU415W NSK NU316W NSK, NU318W NSK NU414M NSK NU416W NSK NU317W NSK, NU320W NSK NU422M NSK NU418M NSK NU318EM NSK, NU321W NSK NU430MC3 NSK NU426M NSK NU319W NSK, NU322EM NSK NU416M NSK NU405W NSK NU320EM NSK, NU324EM NSK NU417M NSK NU406W NSK NU321EM NSK, NU326M NSK NU421M NSK NU408W NSK NU330W NSK, NU328M NSK NU428MC3 NSK NU410W, NU338M, NU336M, NU408MC3, NU407W

Zalo
Hotline